Visuotinės maldos spausdinti

                    2022 m. 25 eilinis sekmadienis, C

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, atsiliepdami į apaštalo raginimą, tekyla į Viešpatį mūsų maldos už visus žmones, kad visi būtume išganyti ir pasiektume tiesos pažinimą.

 

Viešpatie, paliesk mus savo malone!

 

Tegu Viešpaties malonė gausiai užlieja mūsų šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų, mūsų vyskupus ir visus ganytojus: tegu su meile tarnauja žmonėms ir tegu Viešpats jiems gelbsti tarnystėje.

 

Melskime, kad atsakingieji už politiką, ekonomiką ir socialinę gerovę surastų galimybių įtvirtinti orumą ir taiką.

 

Melskime, kad Ukrainoje įsivyrautų taika, kad visame pasaulyje baigtųsi karai; tegu Viešpats išgydo žmonių žaizdas, patirtas karo pagundos metu.

 

Melskime, kad nuskriaustieji – perkami ar parduodami, atstumtieji ar apšmeižtieji, apvogti ir išnaudojami, apleisti ir vienišieji – atsitiestų, būtų sustiprinti dieviška viltimi ir sulauktų visokeriopos pagalbos ir atjautos iš žmonių.

 

Melskime, kad kiekvienas krikščionis, su dėkingumu priimdamas Dievo dovanas, sugebėtų jomis nesuinteresuotais dalytis.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau, būdamas turtingas, dėl mūsų tapęs vargšu, išklausyk mūsų maldas ir padaryk mūsų širdį laisvą nuo prisirišimų ir dosnią tau tarnaujant. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.