Visuotinės maldos spausdinti

                                 2021 m. 3 Eilinis sekmadienis, B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, tegu Dievo žodis, kurį kasdien girdime, kreipia mūsų širdis į Viešpatį ir įsikūnija mūsų gyvenimuose.

 

Viešpatie, atverk mūsų protą!

 

Tegu Viešpats, išklausydamas Marijos – Bažnyčios Motinos – maldą, teikiai paskubinti atėjimą valandos, kai krikščionys susivienys prie vienos taurės.

 

Melskime už mūsų šventąjį tėvą popiežių Pranciškų, už Bažnyčios tarnus ir už visus tikinčiuosius: teišlieja viena Šventoji Dvasia ant skirtingų Kristaus Kūno narių savo įvairias dovanas.

 

Tegu visi persekiojamieji, priverstieji palikti savo namus, ligoniai, vargšai, badaujantieji sulaukia tavo, Viešpatie, paguodos.

 

Melskime už žemiškuosius vadovus ir už pasaulio tautas: teviešpatauja tarp jų tarpusavio pagalba, santarvė ir taika.

 

Melskime, kad mes patys kasdien maitintumės ir vadovautumės gyvu Dievo Žodžiu.

 

Kun.: Viešpatie, Tu išsklaidytus surenki ir surinktus saugai; pažvelk į savo Sūnaus Jėzaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnybe ir meilės ryšiais visus, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas.  Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.