Visuotinės maldos spausdinti

2023 m. Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, švęsdami Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę melskime malonių sau ir visam pasauliui.

 

Ateik, Šventoji Dvasia!

 

Paguosk sergančius, liūdinčius, kenčiančius, persekiojamus, karą išgyvenančius Ukrainos žmones, tegul jie susilaukia pagalbos, supratimo bei paguodos.

 

Melskimės už visus tuos, kurie prisideda prie tikėjimo ugdymo, kad kilniaširdiškai atsilieptų į Viešpaties kvietimą ir vykdytų savo pareigas siekdami visos Bažnyčios gėrio.

 

Melskimės už valstybių vadovus, kad Šventosios dvasios įkvėpti siektų taikos pasauliui ir socialinio teisingumo visiems žmonėms.

 

Melskimės už visas šeimas bei tikinčiųjų bendruomenes, kad gyventų tarpusavio susitarime, skleistų gerumo ir meilės dvasią.

 

Melskimės už sunkumus išgyvenančius žmones, kad Viešpaties Dvasia jiems suteiktų šviesos ir paguodos.

 

Apšviesk ir mūsų visų čia susirinkusiųjų sąžines, idant gebėtume tinkamai liudyti pasauliui tikėjimo į Kristų džiaugsmą.

 

Kun.: Visagali Dieve, gaivink Bažnyčią Šventosios Dvasios dovanomis ir vesk ją išganymo keliais. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.