Visuotinės maldos spausdinti

                       2021 m. 6 Velykų sekmadienis, B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, paskatinti meilės, kuria mus Dievas myli, apkabinkime malda visus Bažnyčios ir pasaulio reikalus ir prašykime, kad būtume išmokyti  mylėti taip, kaip myli Dievas.

 

Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!

 

Melskime už vyskupus, drauge su popiežiumi Pranciškumi mums vadovaujančius; tegul jie patikimai saugo ir dosniai dalija tikėjimo dovaną.

 

Melskime, kad pasaulio tautose krikščioniškos bendruomenės būtų vieta, kur žmogus suranda pagarbos, supratimo ir reikalingos pagalbos ir meilės.

 

Melskime už vargstančiuosius; tegul Viešpats paskatina žmones atverti jiems širdį ir suteikti konkrečią pagalbą.

 

Melskime už vienišuosius; tegul nebūkštauja ir teneliūdi, tesulaukia draugiškumo ženklo ir jį priima.

 

Maldaukime saugoti pasaulį nuo karo ryštės ir visų nesantaikos kurstytojų širdis perkeisti taikos dvasia.

 

Kun.: Viešpatie, mus vadinantis savo draugais, perkeisk mūsų širdis savo meile, kad duotume vaisių ir mūsų vaisiai išliktų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.