Visuotinės maldos spausdinti

      2022 m.Viešpaties žengimas į dangų (Šeštinės ),C

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Kristaus įžengimas į dangų reiškia, nepaprastą Žmogaus Sūnaus išaukštinimą ir būsimą Bažnyčios vaikų garbę. Dėkodami Viešpačiui, melskime malonės, kad savo gyvenimu taptume verti dangaus karalystės garbės.

 

Dieve, išgelbėk mus!

 

Melskime už šventąją Bažnyčią, kad visi, kuriuos yra pašventinęs Krikštas, būtų viena Kristuje.

 

Melskime už mūsų popiežių Pranciškų, vyskupus ir kunigus bei visus tikinčiuosius, tegu visi uoliai darbuojasi kurdami Dievo Karalystę žemėje ir meilės darbais tiesia kelius į dangaus karalystę.

 

Melskime už visas tautas ir jų vadovus, kad priimtų ramybę, kurią Kristus mums paliko, žengdamas į Dangų. Ypač melskime už Ukrainos tautą.

 

Melskime už visuomenės komunikavimo priemonių darbuotojus, kad drąsiai, kūrybingai ir įtikinamai keltų esminius būties klausimus, kad visuomet būtų tiesos ir teisingumo pusėje.

 

Melskime už ligonius, apšmeižtuosius, apleistuosius, vienišuosius, kad nesijaustų palikti našlaičiais ir sulauktų pagalbos.

 

Kun.: Viešpatie, savo Sūnaus kančia ir prisikėlimu parodęs didžiausią mums meilę, pripildyk Šventosios Dvasios galybės, kad suprastume ženklus, kuriais Tu šiandien kalbini pasaulį. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.