Visuotinės maldos spausdinti

                  2023 m. 5 Eilinis sekmadienis, A

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Kristaus žodžiai - kupini teisingumo, gerumo, meilės Dievui ir artimui. Maldaukime malonės, kad Jo Bažnyčia ir kiekvienas tikintysis būtų Jo tiesos ir malonės nešėjai.

 

Išklausyk mus Viešpatie!

 

Kad Bažnyčia, jos ganytojai ir tikintieji, ištikimai vykdydami Kristaus valią, būtų tarsi pasaulio apvalančioji druska ir kelią nušviečianti šviesa, meldžiame.

 

Kad Evangelijos skelbėjai vyskupai ir kunigai, Dievo malonės pripildyti, savo pašaukimą atliktų džiaugsmingai ir sąžiningai, meldžiame.

 

Kad valstybių bei įmonių ir institucijų vadovai būtų teisingi ir kurtų teisingumu ir solidarumu grįstą visuomenę, meldžiame.

 

Už krikščionis, kad meilę artimui ir Dievui liudytų konkrečiais darbais, meldžiame.

 

Už mus pačius, kad gaivinami Kristaus dvasios ir susibūrę į gyvo tikėjimo bei veiklios meilės bendruomenes, taptume kitiems druska ir šviesa, meldžiame.

 

Melskime už karų ir nesantaikų alinamas šalis. Ypač melskime už Ukrainą.  Teįsivyrauja taika visame pasaulyje, o Dievo malonė tegydo sužeistas žmonių širdis.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau, Tu esi šviesa, atėjusi į pasaulį, kad apšviestum kiekvieną žmogų. Išliek mums savosios dvasios, kad mūsų elgesys atitiktų evangelinius palaiminimus, kad taptume pasauliui druska ir šviesa, kad mūsų gyvenimas būtų prasmingas ir pasauliui palaimingas. To prašome Tave, kuris su Tėvu ir Šventąja dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.