Visuotinės maldos spausdinti

                 2021 m. 18 Eilinis sekmadienis, B

 

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Dievas duoda žmogui ne tik šio pasaulio gėrybių, bet ir Šventosios Dvasios. Melskime malonės, kad Bažnyčia, jos bendruomenės ir visi tikintieji, gyventų tikėjimu, viltimi ir meile. Visi kartokime:

 

Viešpatie, duok mums išliekančios duonos!

 

Meldžiame, kad mūsų ganytojai visada turėtų gyvo tikėjimo dvasią.

 

Meldžiame už kunigystei šaukiamuosius; teišdrįsta viską palikti vardan Dievo ir Jo Bažnyčios.

 

Meldžiame už krikščionis, kad būtų visiems tikros artimo meilės švyturiais.

 

Meldžiame už badą patiriančius; tegul pasiturinčios valstybės išdįsta pasidalyti duona ir meile.

 

Meldžiame už šeimas, teugdo svetingumą ir būna akivaizdžiu dieviškojo atvirumo ženklu.

 

Meldžiame už atostogaujančius krikščionis, teatsigaivina dieviškosios kūrybos grožiu ir Jo artumo palaima.

 

Kun.: Dieve Tėve dosnusis, davęs mums gyvąją Duoną, išklausyk mūsų maldą ir leisk sotintis Tavo dovanomis, kad amžinai gyventume. Amen.