į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Apie mus
Varpas skelbs Viešpačiui šlovę

Paskutinis spalio sekmadienis tapo neeiliniu ne tik Šv. Jurgio parapijos žmonėms, bet ir visai Kėdainių miesto bendruomenei. Didele švente, istoriniu įvykiu tapo bažnyčios varpo pašventinimas ir pirmas naujojo Kauno arkivyskupijos ganytojo arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ atvykimas į parapijos bendruomenę. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas, koncelebravo mons. teol. dr. Artūras Jagelavičius. Arkiv. L. Virbalas pamoksle kalbėjo apie varpo paskirtį Bažnyčios ir tikinčiojo gyvenime. „Varpas – išorinis ženklas, kuris skelbia apie mūsų tikėjimą, kad išgirstume, kad atsigręžtume į Dievą, į Evangelijos žinią. Varpas skelbia Viešpačiui šlovę. Kiekvienas savo krūtinėje turime mažą gėrio varpelį. Tereikia prabilti juo tarpusavio meilės, pagarbos, maldos garsu“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis pašventino naująjį bažnyčios varpą, sveriantį 500 kg, kuris darbščių karitiečių rankų apipintas žalumynais stovėjo priešais didįjį bažnyčios altorių. Ant varpo aukso raidėmis vienoje pusėje užrašyta: GYVUOSIUS ŠAUKIU / MIRUSIUOSIUS APVERKIU / ŽAIBUS TRAMDAU. Kitoje pusėje – ŠV. JURGI, MELSKI UŽ MUS/ KĖDAINIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA / 2015 MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS METAI.

Tai – dar vienas iš daugelio klebono kun. Artūro Stanevičiaus sumanymų, įgyvendintų šioje bažnyčioje. Kaip svarbu žinoti muzikantui kiekvieną instrumento stygos skambėjimą, kad iš jo sklistų darni melodija, taip klebonui reikia pažinti ne tik kiekvieną parapijietį, bet ir apeiti kiekvieną bažnyčios kertelę, reikalingą remonto, pataisymo arba atnaujinimo. Per šešerius klebono Artūro klebonavimo metus Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje jam tai puikiai sekasi. Prie daugelio klebono bažnyčios atnaujinimo darbų prisidėjo ir šis senųjų susidėvėjusių bažnyčios varpų (o jų būta net dviejų) pakeitimas nauju varpu. Tikintieji turėjo galimybę prisidėti aukomis įsigyjant naują varpą. Visi dalyvavusieji šv. Mišiose galėjo pasirašyti varpo gimimo dokumente.

Šv. Mišiose dalyvavo Premjero patarėjas Justas Pankauskas, rajono vicemerė Olga Urbonienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis, Vilainių seniūnas Antanas Bružas, parapijos mokyklų bendruomenių vadovai bei pedagogai: mokyklos darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė, jos pavaduotoja Danutė Navajauskienė bei mokyklėlės pedagogės, profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas bei mokyklos pedagogės, J. Paukštelio pagrindinės mokyklos direktorės pareigas laikinai einanti Tereza Sotnik, mokyklos bendruomenės atstovė Genovaitė Noreikienė, Kėdainių kuopos šauliai, „Caritas“, parapijos jaunimas ir vaikai, svečiai iš kitų rajonų. Yra daug bažnyčią palaikančių ir noriai bendradarbiaujančių joje žmonių, todėl negali nepritarti vienos bažnyčios choristės išsakytai minčiai, kad mūsų bažnyčia – ,,ant uolos“.

Lyg iš mažų varpelių iš vaikučių, besirengiančių Pirmajai Komunijai, širdelių skleidėsi vaikiški, paprasti, bet nuoširdūs palinkėjimai kiekvieną iš jų laiminančiam arkiv. L. Virbalui: „Ačiū, kad atvažiavote“, „Sveikatos Jums“, „Laimės“, „Tegloboja Jus Dievas...“

Susibūrę prie agapės stalo parapijiečiai norėjo artimiau pasikalbėti su arkivyskupu. Jis noriai bendravo su visais žmonėmis, išklausydamas jų, atsakydamas į klausimus arba tiesiog pasidžiaugdamas jų nuveiktais darbais, pagalba Bažnyčiai.

Varpas kvies, o bažnyčios durys visada atviros. Net ir garsiausias varpas gali kviesti tylos adoracijai.

Ruduo skaidrino apniukusią dieną pabėręs po kojų lapų auksą. Pakelės medžiai kvietė gėrėtis jais, rudeniškai nuspalvintais. Dievo sukurtas pasaulis moka būti gražus įvairiais metų laikais ir mus džiuginti.

 

 

Genė Sereikienė

Zigmo Slavinsko nuotraukos