Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

 


 

2023 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį),

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 12 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką. Po Šv. Mišių – žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas Dotnuvos g. kapinėse.

 


NAUJIENOS


 

2023-02-02 Grabnyčios - Kristaus paaukojimo šventė

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Vasario 2-ąją, per Viešpaties paaukojimo šventę buvo šventinamos žvakės ir einama procesija.

Plačiau


 

2023-01-29 4 Eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio Šv. Mišių Evangelijoje skambėjo Jėzaus palaiminimai.

Visų pirma turime branginti tai, kas mes patys esame. Kiekvienas iš mūsų yra vertybė, nepriklausomai nuo turimų dovanų. Jėzus mums primena, kad esame palaiminti ne dėl to, ką turime, bet dėl to, kas esame.

Plačiau


 

2023-01-22 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 22-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenė kartu su Visuotine Bažnyčia, jau ketvirtą kartą šventė Dievo Žodžio sekmadienį. Dievo Žodis yra skirtas visiems. Dievo Žodis skatina atsivertimą. Dievo Žodis jį priimančiuosius padaro jo skelbėjais.

Plačiau


 

2023-01-15 2 Eilinis sekmadienis

Šv. Mišių pradžioje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas priminė, kad „Sausio 18–25 dienomis vyks tradicinė Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šiemetinė tema paimta iš pranašo Izaijo: „Mokykitės gera daryti, atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)“.

Plačiau


 

2023-01-13 Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus

Sausio 13-osios rytą, 8 valandą, kėdainiečiai kartu su visa Lietuva jungėsi į Pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ languose uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes.

Plačiau


 

2023-01-12 Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda aptarė Žemyninio etapo dokumentą

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono sukviesta, Sinodinio kelio moderatorių komanda patyrė džiaugsmą, kaip broliai ir seserys Kristuje, Saulio 12-ąją rinktis į Šventąsias Mišias, dėkoti Viešpačiui ir jį šlovinti savo maldomis ir giesmėmis.

Plačiau


 

2023-01-08 Kristaus Krikšto sekmadienis

Šį Kristaus Krikšto sekmadienį, esame kviečiami daryti taip, kaip darė Jėzus: dalytis, nešti vieni kitų naštas, žiūrėti vieni į kitus su atjauta, padėti vieni kitiems.

Plačiau


 

2023-01-06 Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė

Sausio 6-ąją dieną minimi Šventieji Trys Karaliai Globėjai nuo epilepsijos, žaibo, motociklininkų, lošėjų, fabrikų darbininkų, pjovėjų, pilgrimų, keliautojų, prekybininkų.

Plačiau


 

2023-01-01 Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė

Pradedant Naujuosius 2023-ius metus, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmių dieną kasmet minima ir Pasaulinė taikos diena.

Plačiau


 

2022-12-25 Kalėdų Ryto Šv. Mišios

Kalėdų ryto Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems madininkams priminęs Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškojo gimimo istoriją kalbėjo, kad Kristaus gimimu apsireiškia dieviškasis gailestingumas,- kurį parodome vieni kitiems darbais, geru žodžiu ir malda.

Plačiau


 

2022-12-24 Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios

 

Vaizdo įrašas

 

Plačiau


 

2022-12-18 4 Advento sekmadienis

 

Angelas sapne Juozapui sako tuos pačius žodžius, kaip ir Marijai: „Nebijok“. Mūsų susipainiojusiame gyvenime Dievas kviečia mus nebijoti!

Plačiau


 

2022-12-14 Tegul Kūčios ir Kalėdos būna išties šventos

Atėjęs adventas sustabdė karštligišką bėgimą, darbų verpetai ėmė suktis lėčiau, nerimastingos mintys sustojo ilgesnio atokvėpio ramybės uoste. Būtis tapo tylesnė. Turbūt ne vienas pajutome, kaip stipriai siela alksta tikrų dalykų, kurių vertės nepavaldus nubraukti net laikas: prasmingų pašnekesių, atvirumo minučių, nuoširdaus rūpesčio, širdį sušildančio atjautos žodžio ir bendrystę kuriančios meilės.

Plačiau


 

2022-12-11 Jaunimo Advento rekolekcijos

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji ir juos lydinti komanda atviromis širdimis atsiliepė į parapijos klebono troškimą šį Adventą tiek bendruomenėje, tiek šeimose; tiek gyvai, tiek sergamumo lygiui kylant - jungiantis per nuotolį, vis labiau pažinti Viešpatį per Šventąjį Raštą ir šalia Advento kalendoriaus keliauti su Jesės medžiu. Taip patiems įrodant savo ištikimybę Viešpačiui ir džiaugsmingai pasitikti Kalėdas nešant šviesą į pasaulį.

Plačiau


 

2022-12-07 Senjorų širdis pripildė šventinio džiugesio ir šilumos

Jau tradicija tapo, kad senjorams skirto šventinio vakaro metu bendrai maldai svečius pakviečia ir juos laimina Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius.

Plačiau


 

2022-12-04 Šv. Mišios už Marijos legioną

Antrąjį Advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono aktyvą ir maldos pagalbininkus(es). Sukako ketveri metai nuo Marijos legiono vėliavos pašventinimo.

Plačiau


 

2022-12-04 Meduoliniu nuoširdumu kvepiantis antrasis Advento sekmadienis

Antrąjį Advento sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiųjų maldininkų širdis kreipė į Tikėjimą. Įžiebta Betliejaus žvakė, priminė apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

Plačiau


 

2022-12-01 Parapijos namai šildymo sezonui puikiai paruošti

Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas pasirūpino, saugiu Parapijos namų šildymo sezonu. Atvykęs kaminkretys išvalė Parapijos namų kaminus ir pečius. Nuoširdžiai pasidžiaugė, kad mūsų kaminas paruoštas sklandžiam darbui, nuo kurio priklausys ne tik jaukūs bet ir saugūs žiemos savaitgaliai ir vakarai?

Plačiau


 

2022-11-30 Kun. A. Stanevičius: Dievas mums kalba tyloje

Diena po dienos vis labiau artėja šv. Kalėdos, kai, gimus Dievo sūnui, pasaulį užlies šviesos ir džiugesio banga. Bet prieš tai turime išgyventi sielą nuraminantį ir sušildantį adventą – laikotarpį, kupiną gerų darbų, glaudesnio bendravimo su artimaisiais ir jaukaus laukimo…

Plačiau


 

2022-11-29 Pelėdnagių žemdirbiai – ištikimi tradicijoms

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pašventino duoną ir palaimino stalą bei čia susirinkusius žemdirbius su jų svečiais ir rėmėjais.

Plačiau


 

2022-11-27 I Advento sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kaip ir kasmet kvietė parapijiečius dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikus į bažnyčią galima buvo atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

Plačiau


 

2022-11-23 Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovotojus

Lapkričio 23 d. (trečiadienį), 15 val. Koliupės kaime, Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio pakviestas, pirmosioms nepriklausomybės kovoms su bolševikais įvykusioms 1919 m. vasario 7-10 dienoms atminti, paminklą pašventino Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas.

Plačiau


 

2022-11-20 Kristaus Karaliaus iškilmė

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo „Šiandien, užbaigdami bažnytinius – liturginius metus, dėkokime Dievui ir visi drauge lenkimės Kristui Karaliui, kurio dieviškoje karūnoje gražiausiais brangakmeniais spindi, mūsų Tėvynės šventasis karalaitis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis bei arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis.“

Plačiau


 

2022-11-19 Šventosios Dvasios ALFA savaitgalis Vilniuje, pasitinkant Pasaulinę jaunimo dieną

Gausus būrys Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamųjų ypatingai laukė šeštadienio ryto, kuomet visi drauge, kartu juos lydinčia ir jaunyste trykštančia komanda, leidosi į Šventosios Dvasios ALFA savaitgalinę kelionę.

Plačiau


 

2022-11-13 33 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Sekmadienio rytą susirinkęs jaunimas džiaugsmingai su gėlėmis rankose pasitiko mylimą choro vadovę Gintarę Brazinskienę ir pasveikino artėjančios Šv. Cecilijos dienos proga.

Plačiau


 

2022-11-06 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Lapkričio 6-ąją į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią maldai už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, parapijos klebono sukviesti rinkosi ir vaikai, ir jaunimas, ir šeimos, ir maldos grupės ir Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos nariai... Taip pat rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų artimieji.

Plačiau


 

2022-11-03 Minint šv. Hubertą, Šv. Mišių auka už Kėdainių krašto gyvus ir mirusius medžiotojus ir žvejus

Vos mėnesiui praėjus nuo šv. Pranciškaus dienos, kada bažnyčioje buvo laiminami  naminiai gyvūnai, į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią rinkosi maldai Kėdainių krašto medžiotojų ir žvejų draugijos nariai ir jų artimieji, paminėti šv. Huberto dieną.

Plačiau


 

2022-11-02 Vėlinės

Vėlinės - tai visų teisiųjų mirusiųjų diena. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu būdami pašvenčiamojoje Dievo malonėje, neturėdami neatleistų sunkių nuodėmių, bet tik nesuspėję visiškai atlikti bausmių už jau dovanotas sunkias nuodėmes ar už nedovanotas lengvąsias nuodėmes. Tas bausmes teisiųjų sielos atlieka skaistykloje.

Plačiau


 

2022-11-01 Visų šventųjų iškilmė

Visi šventieji, tai tie, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.

Plačiau


 

2022-10-30 Šv. Mišių auka žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sekmadienio 12 val. Šventąsias Mišias aukojo žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

Plačiau


 

2022-10-28 Misija ir trapučiai

Spalio 28-ąją Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Ribikauskienė kartu su savo auklėtiniais atėjo į pačią brangiausią Kėdainiams vietą, nuo kurios prasidėjo visa miesto istorija.

Plačiau


 

2022-10-23 PASAULINĖ MISIJŲ DIENA

Spalio 23-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus kvietė ypač giliai išgyventi jiems patikėtą misiją; ne tik liudyti, bet pirmiausia būti Kristaus liudytojais. Misijos esmė – liudyti Kristų, mirtį ir prisikėlimą iš meilės Tėvui ir žmonijai.

 

Plačiau


 

2022-10-16 29 eilinis sekmadienis

Tikėjimas visada turi būti maitinamas nuolatine malda. Ji būtina mūsų dvasiniam gyvenimui taip pat, kaip kvėpavimas kūnui. Todėl, kai kalbame apie atsivertimo būtinybę, šiandien toks atsivertimas visų pirma yra malda, maitina tikėjimą ir parengia priimti Dievo dovanas.

Plačiau


 

Daugiau naujienų rasite čia