į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Motinos maldoje
2022-04-03 Parapijos Motinos maldoje judėjimo vėliavos pašventinimo šventė

„Nors žmogus išeitų verkdamas,

sėkla sėti nešinas,

jis sugrįš namo džiūgaudamas,

derliaus pėdais nešinas.”

(Ps 126.6)

 

 

Pradėdamas penktojo gavėnios sekmadienio Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kalbėjo: „Artėjant didžiosioms Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios dienoms šiandien, per Švenčiausios Mergelės Marijos ir šv. Monikos dangiškąjį užtarimą, meldžiamės už mūsų parapijos Motinų maldoje judėjimą vadovaujamą Genovaitės Matusevičienės.

 

 

Šiandien šventiname šio judėjimo vėliavą. Iš nukryžiuotojo savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus lūpų, Marija išgirdo įpareigojimą būti visos žmonijos Motina. Atsiliepdama Marija priėmė mus visus ir kvietė drauge melsti už visą žmoniją. Ir visos kartos glaudžiasi prie dangiškosios Motinos Marijos patirdamos nuostabius užtarimo vaisius. Marijos motiniškam šauksmui atsiliepė ir mūsų parapijos motinos melsdamosi už savo ir visus vaikus, nes palaiminga motinų malda sugraudina dangų ir gaivinanti dangaus malonės rasa suminkština širdis ir nuplauna nuodėmes, prikeldama žmones naujam Dievo vaikų gyvenimui. Telydi Švenčiausios Mergelės Marijos ir šv. Monikos užtarimas mūsų parapijos motinas.

Taip pat šiandien meldžiamės už seksualinės prievartos aukas.“

 

 

Prie Viešpaties altoriaus mūsų parapijos Motinos maldoje atnešė savo naująją vėliavą.

Ši vėliava, tai kvietimas burtis visas motinas maldai už savo vaikus niekada neprarandant vilties gėrio pergale, kaip nepraradusi vilties šv. Monika išmeldė savo sūnui Augustinui atsivertimo ir šventumo malonę. Dabar mus lydi šv. Monikos ir šv. Augustino užtarimas. Šie šventieji kviečia mus kelti akis į Dangų, kad Viešpaties šlovėje pamatytume švenčiausiąją Mergelę Mariją ir visus šventuosius, kurie buvo tokie patys žmonės kaip ir mes, dažnai klystantys, abejojantys, bet vieną dieną pasirinkę šventumo kelią.

Šv. Mišių aukai parapijos mamų vaikai atnešė ostiją ir vyną.

Mes atnašaujame šiuos žemiškus vaisius, dėkodami Kūrėjui už mūsų parapijos Motinų maldoje judėjimą ir visa tai, ką jis mums davė.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas kartu Motinų maldoje judėjimo narėmis, jų vaikais ir besimeldžiančiais tėčiais, tarp kurių yra ir auginančių našlaičius vaikus, ir vaikus su įvairiomis negalėmis, sustojo bendrai nuotraukai.

Dalis parapijos Motinų maldoje judėjimo narių dėl slenkančio grafiko negalėjo dalyvauti Vėliavos pašventinimo šventėje, dalis yra ir sergančių mamų.

Motinų maldoje judėjimo narės, vaikai ir šventės dalyviai pasirašė Vėliavos pašventinimo šventės įamžinimo knygoje. Mamos malda lydi buvusią choro narę mamą Aušrą Giedrienę ir džiaugsmingai sutiko naująją choro vadovę Gintarę Brazinskienę, kuri savo širdies troškimą burti buvusioje parapijoje mamas maldai, iškart galėjo realizuoti įsijungdama į mūsų parapijos Motinų maldoje judėjimą.

 

 

Pačios nuoširdžiausios padėkos ir maldos iš mamų lūpų ir širdžių sklinda Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonui, kuris apglėbdamas tikra tėviška meile ir džiaugsmu visas parapijos maldos grupes ir kiekvieną asmeniškai, padeda kiekvienam atrasti savo vietą Bažnyčioje. O tai vienija visą bendruomenę.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos