Parapijos jaunimas spausdinti
2022-05-12 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

 „Tebūna amžina VIEŠPATIES garbė,

tesidžiaugia Dievas savo kūriniais!

 Tepatinka jam mano malda,

nes aš džiūgauju VIEŠPATYJE.“

(Ps 31.34)

 

Švenčiausios Mergelės Marijos mėnesio dvyliktąją dieną, kaip anuomet ant tų dvylikos apaštalų, šiandien ant mūsų bažnyčios sutvirtinamųjų nužengė Šventoji Dvasia, išliedama septynias Šventosios Dvasios dovanas.

Tiek parapijos klebonas, tiek ruošusi katechetė į sutvirtinamuosius žvelgė virpančia širdimi. Juk ne visi ruošėsi vienodai – vieni uoliai, kiti pastenėdami,- kaip tėvas Antanas Saulaitis SJ pasakytų. Tačiau visi savo širdyse pasitikėjome gailestingu Dievo vedimu.

Per Sutvirtinimą pakrikštyto krikščionio sieloje įspaudžiamas nepanaikinamas, tik vieną kartą gaunamas antspaudas, kuris jį visiems laikams pažymi kaip krikščionį (Youcat, 122).

 

 

Atvykęs aukoti už parapiją Šventąsias Mišias ir suteikti Sutvirtinimo sakramentą, arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ homilijos metu kalbėdamas apie Šventosios Dvasios simbolius, jaunuolius ir visus susirinkusius mokė klausyti širdimi.

Tikrai džiaugsmas užliejo širdis, išvydus arkivyskupą atlydėjusį ir Šventąsias Mišias koncelebravusį Kauno arkivyskupo metropolito sekretorių ir kurijos vicekanclerį kunigą Vincentą Lizdenį, kurio parengti Kryžiaus kelio mąstymai šeimoms su vaikais, tobulai buvo pritaikyti einant Kryžiaus kelią su parapijos vaikais ir jaunimu.

Tradiciškai atneštas palaiminimui sutvirtintųjų paveikslas visiems metams pasiliks Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje. Palaiminti keksiukai, - jaunimo bus nuvežti vargšams į Nakvynės namus. Palaimintais vaisiais jaunimas nuoširdžiai dalindamasis po Šventųjų Mišių su bendruomene, išgirdo padėkas už  sąmoningumą...

 

 

Palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis tikrai šiandien pasakytų,- kaip gražiai Dievo Apvaizdos surėdyta. Prieš šešiolika metų parapijos katechetės Genovaitės Matusevičienės šeimos santuoką laiminęs arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, šiandien Sutvirtinimo sakramentą suteikė jos vyresniajam sūnui.

Po Šventųjų Mišių padėkos iš parapijos klebono, sutvirtinto jaunimo lūpų ir parapijos maldos grupių išsiliejo arkivyskupui ir svečiams.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės