Parapijos jaunimas spausdinti
2023-01-22 Dievo Žodžio sekmadienis

„Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stiprus!

Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!“

(Ps 27.14)

 

Sausio 22-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenė kartu su Visuotine Bažnyčia, jau ketvirtą kartą šventė Dievo Žodžio sekmadienį. Dievo Žodis yra skirtas visiems. Dievo Žodis skatina atsivertimą. Dievo Žodis jį priimančiuosius padaro jo skelbėjais.

Parapijos klebonas pradėdamas Šv. Mišias taip pat kalbėjo ir apie krikščionių vienybės savaitę. Kvietė melstis, kad išsipildytų karščiausias Viešpaties troškimas, kad visi krikščionys būtų viena.

Visi Šv. Mišių maldininkai buvo palaiminti Evangelijų Knyga.

 

 

Parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo, kad nors visi Šv. Mišių dalyviai klausomės tų pačių skaitinių, tačiau nei vienas negirdime jų lygiai taip pat. Tai Dievo Žinia skirta visiems, bet drauge labai asmeniška ir skirtinga asmeniškai kiekvienam iš mūsų.

Minint krikščionių vienybės savaitę, klebonas priminė, kad Jėzus yra pirminis šios vienybės pamatas. Tik Jėzus gali įveikti amžius trunkančius susiskaldymus.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas pakvietė Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantį jaunimą, tradiciškai kaip ir kasmet mūsų bažnyčioje, Dievo Žodžio sekmadienio valandėlės vedimui.

Šventajame Rašte mums asmeniškai kalbančias mylinčio Dangiškojo Tėvo mintis skaitė Benas Amalevičius. Kornelija Lukošiūtė kartu su bažnyčios Didžiuoju choru vadovaujamu Gintarės Brazinskienės, ypač jautriai išgiedojo psalmės žodžius, kaip visos mūsų bendruomenės atgailą ir sugrudusios širdies auką Viešpačiui.

 

 

Į dar labiau atvertas susirinkusiųjų širdis, Indrė Dovidonytė sėjo Dievo Žodį. O katechetė ir poetė Genė Sereikienė skaitė ypač giliai išjaustas savo eiles.

 

*

Kada meldžias širdis

Jai reikia erdvės.

Ne dūžtančio Šauksmo

– Ramybės,

Žvaigždžių pilnaties

Ir Jo atsako švento.

Per gyvenimo brastas

Į tikėjimo brandą.

Brendant

Jai reikia Valdove

Tavęs,

Kad išgirstum

Jos maldą.

Kada meldžias širdis

Tavo žodžiais duotais

Žinau, Tu arti,

Tu ją girdi.

 

Sutvirtinamieji, kaip tie Evangelijos apaštalai, su palaimintomis savo gamybos valtelėmis, ant kurių buvo užklijuoti Dievo Žodžio sekmadienio ženkliukai ir Šventojo Rašto mintys, iškeliavo pas susirinkusius maldininkus.

Jaunimas kvietė sekti paskui Jėzų. Kvietė melstis už kenčiančią Ukrainą. Kvietė visus būti tais Jėzaus draugais, išgyvenančiais buvimo kartu, kaip Dievo šeimos džiaugsmą ir klausymą Jėzaus. Jaunimo kelionę palydėjo giesmė „Viešpats pakrantėj stovėjo“. Renginys buvo užbaigtas visų krikščionių pamėgta giesme „Pakilk ir šviesk Dievo Bažnyčia“

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos