Sumos didysis choras spausdinti
2022-03-27 Choro vėliavos pašventinimo šventė

„Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu,

jo šlovė nuolat bus man ant lūpų.”

 

Gavėnios kelionėje, ketvirtasis sekmadienis yra vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Tai tarsi atokvėpio valandėlė, prieš mums visiems išganingą, didžiąją mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią, atvedusią į garbingą prisikėlimą.

Šį džiaugsmo sekmadienį klebonas kvietė pasidžiaugti mūsų bažnyčios didžiuoju choru, kurio vėliava  šiandien šventinama.

Klebonas kvietė džiaugtis ir didžiuotis mūsų bažnyčios choru ištikimai tarnaujančiu visiems tikintiesiems. Jų giesmė guodžia liūdesy, jų giesmė neša ramybę ir pripildo sielą džiaugsmo, jų giesmė kviečia susimąstyti apie gyvenimo su Dievu kelią ir įkvepia vilties.

Choras pirmoji ir niekada nenutraukusi savo giesmės ir veiklos organizacija, buvusi prie caro ir prie sovietų. O atgimimo pradžioje savo giesmėmis ir dainomis stiprinusi visų lietuvių dvasią. Choras ir šiandien neša mūsų maldas Viešpačiui. Klebonas kvietė melstis šiandien už mūsų bažnyčios didįjį chorą vadovaujamą Gintarės Brazinskienės. Kvietė melstis ir už mirusius choristus.

 

 

Prie altoriaus palaiminimui mūsų bažnyčios choristai atnešė savo naująją vėliavą.

Ši vėliava, tai dalelė Kristaus prisikėlimo vėliavos, skelbiančios tikėjimo ir meilės pergalę.

Teburs ši vėliava krikščioniškąją giesmę branginančius žmones. Ir teskambės mūsų bažnyčios skliautuose, mūsų choro giedamas šlovingas prisikėlimo aleliuja.

Šv. Mišių aukai atnešta vaikučių rankose ostija ir vynas. Atnašavome šiuos žemiškuosius vaisius, dėkodami Kūrėjui už mūsų bažnyčios chorą ir visa tai, ką Jis mums davė.

 

 

Po Šventųjų Mišių parapijos choristai klebono pakviesti pasirašė vėliavos pašventimo šventės įamžinimo knygoje. Pasirašė ir dalyvavę parapijiečiai.

Visi šventės dalyviai chorui sugiedojo giesmę Ilgiausių metų.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos