į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Visuotinės maldos » 2019 metų
Kalėdos

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, pasitikdami mums užtekančią Kalėdų žvaigždę – Jėzų Kristų, prašykime Viešpatį, kad tai būtų mūsų dvasinio atsivertimo, taikos ir Dievo palaimos laikas. Tegul krikščioniškoji meilė apglėbia ir gydo mūsų šeimas ir visą žaizdotą pasaulį.

 

Išklausyk mus, Viešpatie  !

 

Kad šventoji Bažnyčia, kaip Kalėdų žvaigždė, visiems apreikštų Dievo Sūnų, meldžiame Tave.

 

Už negimusius ir netrokštamus kūdikius, kad mūsų visų meilė ir globa padėtų jiems saugiai žengti pirmuosius gyvenimo kelionės žingsnius, meldžiame.

 

Už visus kenčiančius, ligonius ir nuskriaustuosius, kad, mūsų padedami, jie atrastų žmonių ir Dievo meilę ir džiugiai švęstų Kalėdas, meldžiame Tave.

 

Už pasaulio galią, turtus ir valdžią turinčius, kad savo turtais ir galia tarnautų, o ne išnaudotų žmones, meldžiame Tave.

 

Už ganytojus ir tikinčiuosius, kad patyrę Dievo Sūnaus atėjimo į šį pasaulį džiaugsmą, skelbtų Gerąją naujieną visiems žmonėms meldžiame.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau, panorėjęs būti vienu iš mūsų, leisk kasdienybėje atpažinti Tave kiekviename žmoguje, o Tavo valią – kiekviename įvykyje, kad kasdieną vis labiau patirtume Dievo vaikų laimę ir dieviškosios įsūnystės džiaugsmą. Prašom Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.