Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
Kristus Karalius

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, karalių Karaliui ir Viepačių Viešpačiui tebūna šlovė ir padėka, ir valdžia, ir gyrius, ir mūsų malda. 

 

Teateinie Tavo Karalystė, Viešpatie !

 

Ištikimasis Liudytojau, pašventink savo Bažnyčią, sustiprink silpnuosius, surink paklydusius, sušauk netikinčius į tikėjimo ir meilės vienybę.

 

Žemės karalių Valdove, išmokyk nesuinteresuotai ir didžiadvasiškai tarnauti visus valdžios žmones.

 

Taikos Karaliau, nutildyk ginklų ir neapykantos triukšmą, duok visiems pasaulio žmonėms teisingumo ir santarvės palaimą.

 

Žmogaus Sūnau, atmink visus savo numylėtuosius vargšus, ligonius, kenčiančiuosius, prislėgtuosius ir paguosk juos viltimi.

 

Mūsų Karaliau, Pradžia ir Pabaiga, padėk visiems pasaulio žmonėms ir tautoms branginti tiesą ir klausyti Tavo balso.

 

Kun.: Dieve, mūsų Tėve, išgirsk savo Sūnaus balsą maldoje, kurią su pasitikėjimu Tau tariame, ir Jo galingu tarpininkavimu padaryk, kad vis labiau būtume pagal Tavo valią. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.