Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
2 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, mus susibūrusius į tikėjimo bendruomenę, Bažnyčia Jono Krikštytojo žodžiais ragina atsiversti. Melskime širdies atvirumo ir ištikimybės malonių.

 

Išklausyk mus, Viešpatie  !

 

Tegul Kristaus įsteigtoji Bažnyčia sėkmingai neša Evangeliją – Kristaus šviesą ir vienintelę vilties žinią – nesantaikų kamuojamam pasauliui.

 

Tegul Kristaus į žemę atneštoji Meilės ugnis atitolina nuo mūsų klaidų ir neapykantos tamsą.

 

Viešpatie, padėk mums numarinti tai, kas nuodėminga, kad niekas neašskirų mūsų nuo Dievo ir nuo vienas kito meilės.

 

Tegul mūsų parapijų bendruomenėse maldingumas, Kristaus Evangelijos branginimas ir tikras dvasinis atgimimas tampa kasdiene tikrove.

 

Tegul mirusieji mūsų artimieji patiria begalinę Dievo meilę, amžinosios laimės malonę ir prisikėlimo džiaugsmą.

 

Kun.: Viešpatie Dieve, Tu atsiuntei savo mylimąjį Sūnų Jėzų Kristų į žemę sunaikinti mirtį ir pakviesti visus į gyvenimą. Jo dieviškosios meilės šviesa pažadinki mus naujam gyvenimui ir vis stipresniam tikėjimui Evangelija. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.