Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
3 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Kristus išgydo sergančius, atleidžia nusidėjėliams ir teikia paguodą, todėl kreipkimės į Dievą, visų mūsų Tėvą, prašydami tikėjimo malonės.

 

Išklausyk mus, Viešpatie !

 

Dieve, mūsų Tėve, mokyk Bažnyčios vaikus branginti tikėjimo dovaną ir gyventi pagal Evangeliją.

 

Dieve, mūsų Tėve, paliesk mūsų širdis, kad suprastume, kaip geriau Tau tarnauti ir Tave vis labiau mylėti.

 

Dieve, mūsų Tėve, siųsk mums Šventąją Dvasią, kad visuomet atmintume, jog ne mes, o tu esi visos išminties ir gyvybės Šaltinis.

 

Dieve, mūsų Tėve, išmokyk mus atpažinti Jėzų Eucharistijos šventime ir kiekviename sutiktame žmoguje, o ypač vargdieniuose.

 

Dieve, mūsų Tėve, dovanok savąją taiką ir ramybę mūsų šeimoms, tautoms ir visam pasauliui.

 

Kun.: Viešpatie Dieve, mokyki mus Jėzaus Kristaus pavyzdžiu džiaugtis kiekvienu žmogumi, stengtis visiems padėti ir ištikus sunkumams ištvermingai laikytis savojo tikėjimo. Tu gyveni ir Viešpauji per amžius. Amen.