Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
31 Eilinis sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, ieškokime Viešpaties, kaip Zachiejus ir su tikėjimu Jo šaukimės, kad Jis ateitų į mūsų namus ir gyvenimą.

 

Ateik, Viešpatie Jėzau !

 

Meldžiame, kad Bažnyčia nuolankiai skelbtų apie visus priimantį Dievą ir būtų svetingi namai Jo ieškantiems.

 

Meldžiame už išsivysčiusias ir turtingas šalis, kad sugebėtų dalytis ir sąžiningai tvarkyti žemiškuosius turtus.

 

Melskime už sugyvenimą tarp tautų ir valstybių, kad sudėtų ginklus ir rinktųsi dialogo kelią.

 

Melskime už naikinančius savo gyvenimą neapykanta, kvaišalais, netvarkingais pasilinksminimais, kad priimtų į širdį dievišką džiaugsmą.

 

Melskime už nepajėgiančius atleisti, kad atvertų savo žaizdas     Viešpačiui ir patirtų Jo gydantį artumą.

 

Kun.: Viešpatie, atėjęs ieškoti to, kas buvo pražuvę, iš savo didžios užuojautos išklausyk mūsų maldas ir atnaujink Tavęs ieškančiųjų gyvenimą. Tu gyveni ir viešpatauji per  amžius. Amen.