Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
4 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Viešpaties atėjimas jau arti. Melskime Viešpatį, kad nuskaistintų visų žmonių širdis, pažadintų teisingumo, taikos ir gėrio siekius.

 

Išklausyk mus, Viešpatie  !

 

Kad Kristaus Bažnyčia, Šventosios Dvasios įkvėpta ir Popiežiaus bei Vyskupų kolegijos vadovaujama, visada drąsiai kovotų už žmonių teises ir visiems apreikštų Dievo Sūnų, meldžiame.

 

Kad valstybių vadovai, Šventosios Dvasios apreikšti ir Dievo malonės palaikomi, nestokotų išminties ir atlaidumo ir neleistų niekam žūti nuo bado, smurto ar karo, meldžiame.

 

Kad mūsų Tėvynė, krikščioniškos šviesos pripildyta, gyventų doroje ir vienybėje, o jos žmonės vieni kitų neišnaudotų, nežemintų ir neskriaustų, meldžiame.

 

Už kiekvieną pradėtą žmogiškąją gyvybę, kad nepatirtų pažeminimų ir smurto, o šį pasaulį išvystų ir jame gyventų tėvų bei artimųjų meilės apsupty, meldžiame.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau, gyvybės kainą sumokėjęs už bendrystę su nupuolusiu žmogum, atnešk šviesą mūsų namams, mūsų parapijai ir visam pasauliui. Kuris gyveni ir Viešpauji per amžius. Amen.