Visuotinės maldos » 2019 metų spausdinti
Šventosios Šeimos sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, minėdami Šventąją Nazareto Šeimą melskime Dievo palaimos visoms šeimoms, pasaulio tautoms ir didžiajai Dievo šeimai – Bažnyčiai.

 

Išklausyk mus, Viešpatie !

 

Už visus krikščionis, kad pagal Viešpaties valią susivienytų į vieną Bažnyčią, tuo liudydami, kad tikrai priklauso vieninteliam Ganytojui, meldžiame.

 

Už pasaulio tautas ir valstybes, kad Dievo Dvasios apšviestos, gyventų taikiai ir teisingai, dalintųsi Žemės ištekliais, meldžiame.

 

Už mūsų Tėvynę, kad nesiskaldytų į kovojančias grupes, klases ir partijas, bet vieningai darbuotųsi bendram labui, meldžiame.

 

Už vaikus ir jaunimą, kad savo šeimose ir visuomenėje patyrę meilės ir išmokę atsakomybės, subręstų kurti darnias ir tvirtas šeimas, meldžiame.

 

Už mūsų parapiją, kad maldos, Dievo žodžio ir sakramentų stiprinama, būtų jauki ir solidari bendruomenė, meldžiame.

 

Kun.: Viešpatie Jėzau Kristau, gimęs ir augęs Šventojoje Šeimoje, tu praėjai visą žmogiškojo augimo ir brendimo kelią. Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir jos skaisčiajam sužadėtiniui užtariant, laimink ir stiprink mūsų šeimas, plėsdamas žmonių giminę ir Dievo Karalystę. Tu gyveni ir viešpatauji per  amžius. Amen.