Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
2 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, šaukimės Dievo, kuris atsimena savo tautą, kad ją išgelbėtų; tegu Jo malonės parengia mus Išganytojo atėjimui .

 

Prašome Tave, Viešpatie!

 

 Melskime už Bažnyčią, tegu visi jos nariai būna vienybėje.

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų; tebūna išgirstas jo balsas, raginantis atsiversti.

 

Tegu Viešpats, kurio rankoje valstybės ir jų vadovai, pakeičia pasaulio tautų liūdesio ir skurdo drabužį į savo teisybės ir taikos apsiaustą.

 

Melskime už mūsų parapijos bendruomenes, kad jos kaip gera šeima būtų prieglauda ir pagalba neturtingiesiems, silpniesiems ir nusivylusiems.

 

Meldžiame už ligonius, vargšus, prislėgtuosius, teranda jie Viešpatį karališkame kryžiaus soste.

 

Melskime už mirusius mūsų brolius ir seseris; skaistyklos kelias veikiai tenuveda juos į Dievo šlovės regėjimą.

 

 

Kun.: Visagali Dieve, tegu Tavo malonė mus visada pasitinka ir lydi, tepalaiko ji mus šiame gyvenime ir teatveria, būsimąją laimę atėjimu Tavo Vienatinio Sūnaus, kurio karštai trokšdami laukiame. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.