Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
4 Advento sekmadienis

 Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Šventoji Dvasia, Marijos įsčiose sujungusi žmogaus kūną su Dievo Žodžiu, teįkvepia Kristaus Kūno narių maldą.

 

Viešpatie, pasigailėk!

 

Melskime už mūsų popiežių Pranciškų, už vyskupus, kunigus, diakonus ir už visą Dievo tautą: teliudija jie šviesą, atėjusią į šį pasaulį.

 

Tegu mūsų lauktojo Išgelbėtojo atėjimas palengvina žmonių kančias ir teatneša visoms tautoms taiką ir saugumą.

 

Meldžiame už visus kūdikius, kad nepatirtų smurto, bet šį pasaulį išvystų ir jame gyventų tėvų ir artimųjų meilės apsupti.

 

Tegu Žodis, nešiotas Marijos įsčiose, padeda visoms motinoms vesti į sielos ir kūno išganymą mažas būtybes, kurioms jos duoda gyvybę.

 

Tepateka teisumo saulė kankiniams, merdintiems kalėjimuose; teišsklaido jos spinduliai ateizmo, abejingumo ir nuodėmės tamsą.

 

Tegu naujoji Auka, dėl kurios Žodis tapo Kūnu, kiekvieną dieną mus pašventina ir teparengia šlovingam Jo atėjimui.

 

Kun.: Viešpatie, Tavoji šeima atskuba švęsti savo Atpirkėjo gimimo: tegu ji nuolatos gauna Jo atnešamų malonių. Jis gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.