Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
Šventoji šeima

 Kun.: Brangūs broliai ir seserys, vienijami Kristaus meilės ir Šventosios Dvasios esame viena Dievo vaikų šeima. Melskime už šią dvasinę šeimą bei mūsų žemiškąsias šeimas, kad jos taptų ir pasiliktų šviesiais ir saugiais meilės židiniais.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

 Už Dievo vaikų šeimą Bažnyčią, kad Viešpaties žodžio ir sakramentų gaivinama būtų vieninga, gyva veikli Šventojoje Dvasioje, meldžiame.

 

Už mūsų ganytojus, kad tėviška meile ir atsakomybe mylėdami jiems pavestuosius, Kristaus pavyzdžiu mylėtų juos iki galo, meldžiame.

 

Už krikščioniškas šeimas, kad stiprinamos tikėjimo, meilės ir atsakomybės, būtų dvasingumo, pagarbos, ištikimybės ir meilės židiniai, meldžiame.

 

Už vaikus ir jaunimą, kad savo šeimose, mokyklose ir visuomenėje išmokę gerbti ir branginti žmogiškąsias vertybes, subręstų pilnaverčiam šeimos gyvenimui.

 

Už našlaičius ir be meilės augančius vaikus, kad iš krikščioniškos bendruomenės patirtų gyvenimui reikalingos šilumos, pagarbos ir meilės, meldžiame.

 

 

Kun.: Visagali Dieve, tavo meilės pilna istorija ir mūsų gyvenimas. Padėk mums ją visada regėti ir semtis tikėjimo, vilties bei ištvermės gyvenimo sunkumuose. Tu su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius.

Amen.