Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
Visi šventieji

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, sukūręs žmogų pagal savo paveikslą, Dievas pašaukė jį į šventumą. Melskime malonės suprasti, kad šventumas, tai ne išrinktųjų privilegija, o kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas ir prasmė.

 

 Išklausyk mus, Viešpatie!

 

 Žmogaus prigimtis ilgisi Dievo, ir negali būti be Jo laiminga. Meldžiame, kad visi pasaulio žmonės atrastų Kūrėjo grožį ir meilę.

 

Meldžiame, kad Bažnyčia, Apreiškimo saugotoja ir skelbėja, taptų visų pasaulio žmonių šviesa.

 

 Meldžiame, kad skurdą, priespaudą ir visokias negandas kenčiantys žmonės, išmoktų pro gyvenimo skausmą regėti laiminantį Dievo veidą.

 

 Meldžiame už mūsų bendruomenes, kad Dievo Žodžio ir Eucharistijos maitinamos, būtų Dievo palaiminimų nešėjos savo aplinkoje.

 

 Meldžiame už mirusius tikinčiuosius ir visus palikusius šį pasaulį Dievo malonėje, kad gavę nuodėmių atleidimą, pasiektų amžinąją garbę su šventaisiais.

 

Kun.: Viešpatie Dieve, sukūręs žmogų amžinajai laimei Tavo garbėje, vesk jį ir saugok gyvenimo keliuose, kad saugiai pasiektų savo gyvenimo tikslą. Tu su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir Viešpatauji per amžius. Amen.