į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Visuotinės maldos » 2021 metų
1 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, maldaukime Dievą, kuris siunčia savo tautai Išgelbėtoją: Jo malonės tepriartina tobulą mūsų atpirkimą.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

 

Melskime už Šventąją Bažnyčią: te Viešpats ją tobulai suvienija ir išlaiko šventą  DievoTėvo akyse.

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų ir už visus mūsų ganytojus: jų žodis teišlaiko mus budrius iki ateis Viešpats.

 

Tegu Viešpats, mūsų teisumas, įkvepia šio pasaulio valdančiuosius mylėti teisę ir teisingumą.

 

Maldaukime Dievą už tautas, nepažįstančias į pasaulį atėjusio Išganytojo; už netikinčius ir nusidėjėlius, nepaisančius Jo atėjimo.

 

Paveskime Dievui ligonius, vargšus, badaujančius, varginamus karų ir tuos, kuriems gręsia pavojus keliaujant.

 

Tegul ir mes, išsilaisvinę iš šio gyvenimo malonių ir rūpesčių, nuolat budėsime ir melsimės, kad drąsiai pasirodytume Žmogaus Sūnui.

 

 

Kun.: Viešpatie, ateik išlieti savo palaimos Tave maldaujančiai tautai: vaduok ją iš piktojo pinklių, apvalyk ir saugok ją silpną, pamaitink ir sustiprink ją varganą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.