Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
3 Advento sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, su pasitikėjimu išreikškime savo prašymus Viešpačiui, kuris yra arti.

 

Meldžiame Tave, išklausyk mus!

 

 Melskime už šventąją Bažnyčią, tegu joje esantis Viešpats užgydo visas jos vienybei padarytas žaizdas.

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų, mūsų vyskupus ir kunigus; tepriima žmonės iš jų lūpų Gerąją Naujieną.

 

Tegu visos tautos priima Karalystę galingojo Dievo, kuris vienas duoda taiką, ramybę ir gerovę.

 

Tegu pertekliuje gyvenančio žmogaus širdis atsiveria vargšui, kuriam trūksta būtiniausių dalykų.

 

Teviešpatauja sąžiningumas ir padorumas verslo pasaulyje; teisingumas ir gerumas teišstumia prievartą iš žmonių tarpo.

 

Tegu nuoširdus atsivertimas apsaugo nusidėjėlius nuo negęstančios ugnies.

 

Paveskime mirusiuosius Išganytojo gailestingumui: tesurenka Jis kviečius į savo dangiškąjį aruodą.

 

Kun.: Viešpatie, išklausyk savo tautą, nuoširdžiai Tau atsidavusią; tegu tikėjimas Išganytojo atėjimu apsaugo jos kūną ir sielą, tesuteikia jai gausių Tavo malonių. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Amen.