Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
32 Eilinis sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, prašykime Dievą malonės, kad niekuomet nepristigtume gailestingumo ir atjautos savo artimui. Kad išmoktume suklydusiam atleisti ir sulaikyti pykčio akmenį prieš savo artimą.

 

Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus!

 

Siųsk Viešpatie, savo Šventosios Dvasios vyskupams bei kunigams, kad jie mokėtų žodžiais ir darbais vesti Dievo tautą į atsivertimą ir išganymą.

 

Meldžiame, kad visi nusidėjėliai ir nuo Bažnyčios nutolę pajustų troškimą nusigręžti nuo nuodėmių ir priklausyti Viešpačiui.

 

Palaimink mus, dalyvaujančius Eucharistinėje puotoje, kad visuomet trokštume Tau ištikimai tarnauti.

 

Viešpatie, suteik malonių visiems kenčiantiems ir sunkumų varginantiems žmonėms, kad šie laikini išbandymai neužtemdytų jiems amžinybės spindesio.

 

Padėk mums, savo tikintiesiems, visada būti gailestingiems, kad ir patys patirtume gailestingumą.

 

 

Kun.: Vesk mus, Viešpatie, savo šventumo keliais, kad jokie išbandymai ir gyvenimo sunkumai nesusilpnintų mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo tavimi. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius.

Amen.