Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
33 Eilinis sekmadienis

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, melskime Dievą neturto dvasios, kurioje atsiskleidžia tikrieji žmogiškieji lobiai.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Kristus troško neturtingos ir nuolankios Bažnyčios. Meldžiame, kad visi jos ganytojai būtų ištikimi Evangelijos dvasiai.

 

Daugybė žmonių vaikosi vien materialinių gėrybių, pamiršdami dvasios reikalus. Meldžiame, kad visi išmoktume branginti ir dvasines vertybes.

 

Meldžiame, kad pasaulyje būtų vykdomas tikras socialinis teisingumas.

 

Meldžiame, kad pasaulyje žemės gerybės būtų visiems prieinamos.

 

Meldžiame už mus, kad dalyvaudami Šventosiose Mišiose išmoktume tikro nusižeminimo ir solidarumo su vargšais.

 

 

Kun.: Viešpatie Jėzau, suteik mums drąsos atsisakyti perdėto turtų vaikymosi, kad būtume turtingi Tėvo meilės, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Amen.