Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
Kristaus Gimimas (Kalėdos)

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, Žodis tapęs Kūnu, tepriima mūsų maldas ir teišliepa mums savo gailestingumo turtus.

 

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Melskime už gausybę tikinčiųjų, visoje žemėje švenčiančių Išganytojo gimimą: tesuburia juos Jo Šventoji Dvasia į tobulą vienybę.

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą popiežių Pranciškų ir už visus ganytojus, serginčius Viešpaties kaimenę: tegu jie nepavargsta skelbti Gerają Naujieną.

 

Melskime už krikščionis, kurie šias Kalėdas sutinka kalėjimuose, pabėgėlių stovyklose ar kelyje į tremtį: tebus išardytas juos slegiantis jungas.

 

Melskime už valstybių vadovus ir pasaulio tautas: taikingasis karalius iš dangaus teatneša į žemę ramybę geros valios žmonėms.

 

Melskime už nusidėlėlius, varginamus piktojo pančių: teišlaisvina juos Naujagimis Kūdikis, Galingasis Dievas.

 

Melskime už ligonius, vargšus, nuskriaustuosius, už metų naštos ar vienatvės prislėgtuosius: teparodo jiems savo švelnumą ėdžiose gulintis Dievas.

 

Teišmoko mus Dievo malonė atsisakyti pasaulio aistrų, gyventi santūriai, teisingai ir maldingai, kad būtume Jo šventoji tauta.

 

Kun.: Viešpatie, Tavo malonės, kuriomis palydėsi šias Kalėdų iškilmes, tegu saugo, pašventina bei veda Tavo tautą ir tepadaro ją tobulą amžinybei. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.