Visuotinės maldos » 2021 metų spausdinti
Kristus Visatos Valdovas

Kun.:  Brangūs broliai ir seserys, Kristus atidavė savo gyvybę už mūsų išganymą. Prašykime malonės, kad atsilieptume meile į Jo meilę.

 

Išklausyk mus, Viešpatie!

 

Meldžiame malonių bažnyčiai, kad ji su nepaliaujamu uolumu vykdytų savo misiją pasaulyje.

 

Te Kristaus pašauktieji ganytojai pilnai pasišvenčia savo darbui, o pavargę ir nusilpę tepatiria begalinę Jėzaus meilę.

 

Tegul parapijų bendruomenes vienija broliška meilė ir atsakomybė.

 

Tegul jaunimas pagal Kristaus pašaukimą padeda vienytis Bažnyčiai, kad būtų viena kaimenė ir vienas Ganytojas.

 

Kun.: Jėzau, atsiųsk savosios Šventosios Dvasios, padaryk vertais savo pagalbininkais išganymo darbe. Te mums visiems rūpės Tavosios karalystės sukūrimas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.