Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-11-08 Vėlinių aštuondienio pabaigos Šv. Mišios

Gražų pasiūlymą prieš kurį laiką pateikė tremtinė Regina Kuzmienė. Ji pasiūlė paskutinį Vėlinių aštuondienio sekmadienį pasimelsti už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.

Tai tapo daugelio metų tradicija, kada į bažnyčią renkasi maldai tremtiniai, tremtinių ir politinių kalinių žuvusių ir mirusių tremtyje, lageriuose, pakelyje į tremties vietas, parvežtų iš Sibiro žemės ir palaidotų gimtojoje Lietuvos žemėje artimieji, giminės, pažinoję juos žmonės.

Šv. Mišias aukoja klebonas, kuris visada palaiko tremtinių patriotines iniciatyvas.

Šv. Rašto skaitinius skaito Marijos legiono maldininkės. Visuotinėje maldoje, kurią perskaito Irena Stanislauskienė Gerojo Dievo prašėme: dangaus malonių mūsų tėvams, broliams ir sesėms už jų kentėjimą lageriuose, kalėjimuose ir tremtyje,  meldėme sustiprinti „Misija Sibiras“ ekspedicijų dalyvių dvasią, suteikti jiems jėgų ir ryžto šioje garbingoje misijoje, tvarkant tremtinių kapavietes, atstatant griūvančius, statant naujus kryžius, Viešpatį meldėme į amžinybės prieglobstį priimti visus mirusius, žuvusius ir nukankintus mūsų partizanus, politinius kalinius ir tremtinius mūsų brolius, seseris, visus Lietuvos vaikus, kurie paaukojo savo gyvybę dėl mūsų laisvės, o dabar ilsisi Sibiro platybėse bei gimtosios žemės amžino poilsio vietose.

Tremtiniai prie altoriaus atnešė gėles ir žvakes, kurios skirtos padėti prie tremtinių kryžių.

Po Šv. Mišių sugiedojome Lietuvos himną.

Tą pačią dieną vyko palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 1 -ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir tikinčiųjų palaiminimas su šia relikvija. Marijos legionierės skaitė palaimintojo Teofiliaus litaniją, klebonas su procesija ėjo prie palaimintojo Teofiliaus altorėlio ir ten meldėsi. Po maldos su relikvija rankose klebonas palaimino bažnyčioje esančius tikinčiuosius.

Tada Šv. Mišių dalyviai drauge su klebonu aplankė šventoriuje stovintį Tremtinių kryžių. Čia tremtiniai padėjo atnašautas gėles ir uždegtas žvakes. Visi sugiedojome „Viešpaties angelo“ maldą.

Irena Stanislauskienė padėkojo klebonui Artūrui Stanevičiui už Šv. Mišių auką ir už tai, kad jis palaiko ir puoselėja gerąsias tremtinių iniciatyvas. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus vadas Jonas Šleževičius pasidžiaugė šia Reginos Kuzmienės iniciatyva, kurios yra laikomasi ir dabar jai iškeliavus anapilin. Jonas taip pat dėkojo ir klebonui, kad šis niekada neatsisako padėti tremtiniams, išgirsta jų prašymus bei pasiūlymus.

Praėjo Vėlinių maldų aštuondienis, pamažu gęsta ir retėja žvakės bei žmonių žingsniai kalneliuose, vėjas išblaško gėles. Pasilieka atnešta dovana - malda, kurios neįmanoma  ištrinti, ji amžina.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės