Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Nuotraukos

plačiau
 
2021-06-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimai

Šis antrasis mėnesio sekmadienis vėl suveda palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio draugus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje maldai, prie išstatytos pirmojo laipsnio relikvijos, kad palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

plačiau
 
2021-06-06 Devintinės ir Tėvo diena

Šv. Tomas Akvinietis apie Eucharistiją rašė: „Joks kitas sakramentas nėra išganingesnis už šį, kuriuo apvalomos nuodėmės, ugdomos dorybės, o siela apsčiai pripildoma visokiausių dvasinių dovanų“.

plačiau
 
2021-05-30 Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė

Atlaidai gaunami per Bažnyčią. Bažnyčia gali laikinąsias bausmes atleisti prie mūsų gerų darbų prijungdama dalį Jėzaus, Marijos bei šventųjų nuopelnų, nes Viešpats jai yra patikėjęs šių nuopelnų lobyną.

plačiau
 
2021-05-25 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija parapijoje

Gegužės 25-ąją, atvykęs į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapiją, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pirmiausiai kartu su parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi aplankė Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį.

plačiau
 
2021-05-23 Sekminės ir Carito veiklos 32-osios metinės

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia kasmet išpuošiama berželiais. Išpuoštos ir tikinčiųjų širdys, laukiančios perkeitimo, drąsos, įkvėpimo ir Viešpaties artumo. Šiandien prašome Šventosios Dvasios išsiliejimo mūsų širdims, mūsų gyvenimui, mūsų Tėvynei Lietuvai.

plačiau
 
2021-05-16 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas

Nubėgančio pavasario mėnuo turtingas šventėmis. Gegužę tikinčiųjų širdys kasdien kyla garbinti Švč. Mergelės Marijos, minėjome Motinos dieną.

plačiau
 
2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

Šeštajį sekmadienį po Velykų, 10 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė iš šlovino Viešpatį sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas.

plačiau
 
2021-05-02 Motinos dienos palaiminimai

Pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena. Kasmet pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai. Visoms gimdytojoms suteikta privilegija savo dorybėmis panašėti į mamų Mamą, kad sulauktų dangaus paramos sau, savo šeimoms ir tėvynei.

plačiau
 
2021-05-01 Tarpukario Lietuvos katalikių moterų draugijos paliktas ženklas

Gegužę bažnyčiose skamba gražiausios giesmės, maldos Švč. Mergelei Marijai. Tame laike gražiai įsirašė sekmadienis skirtas Motinoms, kada atsiveria įvairios iniciatyvos pagerbiant Motinas. Lietuvoje Motinos diena pradėta švęsti 1928 metais. 

plačiau
 
2021-04-29 Adoracija

Balandžio 29-ąją, mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė įsiliejo į nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoraciją. Perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Kulautuvos bažnyčiai.

plačiau
 
2021-04-25 Tituliniai Šv. kankinio Jurgio atlaidai

Tą šventinę dieną, 12 val. į Šventąsiasias Mišias susirinusiems maldininkams Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo: „Brangūs broliai ir seserys, šį ketvirtąjį Velykų sekmadienį vis dar savo sielose išgyvendami didį Kristaus prisikėlimo džiaugsmą ir žvelgdami į Viešpatį kaip mūsų gerąjį Ganytoją, kuris neša mus ant savo pečių į amžinąsias Dangaus ganyklas, tradiciškai esame raginami melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

plačiau
 
2021-04-25 Parapijos Jurginių šventė

Vaizdo įrašas

plačiau
 
2021-04-11 Atvelykis

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, balandžio antrąjį sekmadienį, nuo 9 valandos ryto buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija.

plačiau
 
2021-04-04 Kristaus Prisikėlimo šventė

Didžiojo šeštadienio Velyknaktis pagal seną tradiciją prasideda vėlai vakare. Per pamaldas giedamas šlovinimas, skelbiantis Jėzaus iš numirusių prisikėlimo pergalę. Sekmadienį išaušta džiaugsmingas Velykų rytas.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>