Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-04-11 Atvelykis

Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą,

ir juos lydėjo malonės gausa.

Apd 4.33

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, balandžio antrąjį sekmadienį, nuo 9 valandos ryto buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija.

Išvarginti pandemijos ir išsiilgę gyvo bendravimo, maldininkai keliavo asmeninei maldai prie relikvijos. Po 12 valandos Šventųjų Mišių visi susirinkusieji, pasimeldę palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio litanija, buvo palaiminti relikvija.

Klebonas aukodamas Šventąsias Mišias susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams priminė, kad šiandien švenčiame Atvelykio šventę. Tai pirmasis sekmadienis po Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę.

Tai ypač džiaugsminga diena vaikams, nes ji net Vaikų velykėlėmis pavadinta – mažųjų šventė. Nuo seno yra tradicija, kad per Atvelykį būtinai turi susitikti krikštatėviai su savo Krikšto vaikais...

Per Atvelykį mūsų parapijoje kasmet ateidavo Velykų bobutė nešina kiškio pyragu, dovanomis, margučiais, žaidimais.... pas katechezės vaikučius, kurie ruošiasi tais metais Pirmajai Komunijai ir visus vaikus, kurie tą sekmadienį ateidavo į mūsų bažnyčią.

Kasmet Atvelykis sutampa su Dievo Gailestingumo sekmadieniu. Kartą Jėzus šv. Faustinai Kovalskai maldos metu kalbėjo apie šią Gailestingumo šventę, per kurią „kunigai turi kalbėti apie šį didžiulį ir neišsemiamą mano gailestingumą“.

Suprasdami, kad dieviškojo gailestingumo skelbimas nėra vienadienis užsiėmimas, bet kad Prisikėlusiojo gelbstinčios meilės priėmimas bei jos liudijimas yra viso mūsų gyvenimo Dievui kasdienis pašventimas ir esminio Išganymo uždavinio iki paskutinio atodūsio sprendimas, mes, remdamiesi šv. Faustina, sakome: „Nors Tavo, Viešpatie, gailestingumo begalybės joks žmogaus ar angelo protas nepajėgus suvokti, tačiau kiek Tu atveri mūsų protus bei pripildai Evangelijos išminties ir į mūsų širdis įlieji Šventosios Dvasios gydančio balzamo, tiek mes tampame Tavojo gailestingumo įsikūnijimu, kuris aplinkiniams liudija, kad mes susitapatiname su Betliejaus Kūdikio paprastumu ir beatodairišku atsidavimu Motinai Marijai bei šv. Juozapui ir leidžiame vis labiau Tau taip mumyse veikti, kad tikėjimo darbais kaskart panašėtume į Tavo pasiaukojančio užsimiršimo dėl kitų pavyzdį. Kai mes patys tampame pripildyti Tavojo gailestingumo, tik tada galime ir kitiems konkrečiai padėti ieškoti bei atrasti Šventojo Rašto druskos smiltimis prisodrintą gailestingumo jūrą“.

Atvelykio sekmadienį ypač meldėme už savo parapijos bendruomenę, kad, kas sekmadienį susivienydami Šventosiose Mišiose, bręstume vienybėje ir tarpusavio meilėje.

Prisikėlusiojo Gailestingumui visada teskamba „Aleliuja!“, nes jis išties yra pajėgus pakeisti net nuo Jo nusigręžusiųjų likimą.

Pasiklausius Saulės Balsytės ir LJD šlovinimo choro sveikinimo, taip pat kviečiame apsilankyti ir LJD šlovinimo choro facebook paskyroje.

 

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos ir parapijos vaizdo įrašas Genovaitės Matusevičienės