Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-06-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimai

„Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo,

o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo“.

Mk 4,34

 

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

 

Šis antrasis mėnesio sekmadienis vėl suveda palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio draugus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje maldai, prie išstatytos pirmojo laipsnio relikvijos, kad palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

 

 

 

Palaimintojo Teofiliaus meldėme, mokyti mus pačius švento gyvenimo, pasitikėjimo Dievo Apvaizda, drąsos liudyti Evangeliją savo gyvenimu ir ginti Bažnyčią ir žmogaus orumą; meldėme uolumo skelbti Dievo žodį, branginti Eucharistiją, Garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą; meldėme mokyti visus pamaldumo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, meldėme išmokyti sekti Jėzų Golgotos kelyje ir mylėti Kryžių; pasitikėti Dievu ir tarnauti Viešpačiui kantriai, ramiai ir nuolankiai ir gailestingai; ugdyti mumyse tikėjimą, viltį ir meilę; mylėti Švenčiausiąją Mergelę Mariją; meldėme būti uoliais misionieriais, Dieviškosios liturgijos puoselėtojais, nepalaužiamais tiesos liudytojais, Tėvynės mylėtojais; meldėme globoti mūsų kunigus, šeimas, vaikus ir jaunimą; meldėme neturto ir paprastumo pavyzdžio, skaistumo ir blaivybės mokymo, skatinimo artimo meilės, ligonių užtarimo, viltį praradusiųjų stiprinimo, vienišųjų ir apleistųjų paguodos, kenčiančiųjų globos, džiaugsmo ir vilties skleidimo, ištvermės maldoje mokymo...

 

             Šv. Rašto skaitinius skaito Laura Savickaitė ir Giedrė Smulskytė 

 

Nuotraukoje parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė ir Choro vadovė Aušra Giedrienė

Nuotrauka Astos Smulskienės

 

Po 12 val. Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas visus susirinkusius maldininkus, pasimeldusius litanija, palaimino palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija.

Šis sekmadienis taip pat palaiminimui suvedė šeimas ir vaikučius. Buvo laiminami ir atsinešti žolynai.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos