Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Parapijos maldų grupės ir caritietės jau iš anksto ruošėsi šiai garbingai iškilmei. Puošė altorių ir šoninius altorėlius, Lurdo Marijos statulą, šventorių.

Caritietės su vadove Melanija Pivoriene parengė atnašas, Rita Janonytė šventoriuje sudėliojo laumžirgį iš daržovių ir žolynų, Motinų maldoje būrelis išpuošė Marijos altorių ir iškepė pyragą, Marijos legiono maldininkės papuošė Marijos Lurdo statulą, Marijos vardą išrašė gėlėmis ant pievos šalia Lurdo.

Legionierių išmonės dėka pražydo šventoriaus pievelė šalia kunigų kapelių. Ant kunigų kapelių ir prie Marijos Lurdo legionierės uždegė žvakeles. Labai derėjo iškilmei ir rožlapiai paberti pievoje šalia bažnyčios. Tarsi bylotų, kad Marija paimta į dangų paliko gėles. Į atlaidus rinkosi žmonės nešini gėlių puokštelėmis, o puokštelėse be gėlių viena kita javų varpa, linų ar uogų šakelė. Puokštelės bažnyčioje buvo pašventintos.

Caritas prie altoriaus atnešė įvairias daržoves, vaisius, javų varpas ir pyragus. Pašventinimui buvo atnešti ir žolynai šventinei arbatai. Giedant bažnyčios Didžiajam chorui, nešini kryžių ir dabar gyvuojančių organizacijų vėliavas, dėkodami Dievui už Jo mums paskirtą Motiną Mariją ėjome eucharistinę procesiją aplink bažnyčią.

Parapijiečiai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo dangun iškilmėje susilaukė gražių padėkų iš klebono. Klebonas nuoširdžiai dėkojo Povilo Lukšio šaulių kuopai ir vadei Kristinai Župerkienei, bažnyčios chorui ir vadovei Aušrai Giedrienei, UAB Laumetris vadovams, parapijos Caritui ir vadovei Melanijai Pivorienei, Marijos legionierėms ir jų vadovei Genei Sereikienei, „Motinos maldoje“ maldininkėms ir jų vadovei Genovaitei Matusevičienei, Antaninai ir Kęstučiui Mugams „Gailestingumo vainikėlio“ kalbėtojų grupei ir vadovei Angelei Dovydavičienei, Vytutei Gaižauskienei, Ritai Janionytei, ansamblių vadovams ir atlikėjams bei visiems prisidėjusiems prie pasiruošimo iškilmei.

Po pamaldų svečiai iš Veliuonos Nijolė ir Arūnas Dungveckiai pakvietė kleboną Artūrą Stanevičių sugrįžti į presbiteriją ir įteikė jam veliuoniškių šiais metais išleistą knygą „Veliuonos bažnyčia: /istorija/ /architektūra/ /ir dailė/“, kurioje šalia kitų žymių kunigų įrašyta ir mūsų klebono Artūro Stanevičiaus pavardė. Dirbdamas Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius įkūrė muziejų. Parapijos tikintieji plojimais išreiškė džiaugsmą bei sveikinimą žinodami, kad klebonas ir mūsų parapijoje yra daug nuveikęs parapijos ir bažnyčios labui.

Po sveikinimų rinkomės šventoriuje, kur jau laukė koncertuoti pasirengę atlikėjai, kareiviška košė, pyragai ir arbata.

Iškilmės dalyviams koncertavo Samariečių ansamblis vadovaujamas Aldonos Sasnauskienės, atlikėjų Alberto ir Renatos duetas, skambėjo ansamblio „Parapija“ ir atlikėjos Astos Mažuolienės dainos. Sakralines eiles skirtas Švč. Mergelei Marijai skaitė Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė.

Laumetrio vadovas Kazys Čiuryla su anūkėliu Emiliu sudėjo į puodą pašventintas įvairiausias Žolinių žoleles ir šventorius pakvipo pražydusia vasara.

Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos vadė Kristina Župerkienė pasitelkusi šaulius ir „Motinos maldoje“ maldininkes šventoriuje klausantiems koncerto dalijo arbatą, kareivišką košę, kurią virė čia pat po šventoriaus medžiais. Skanavome Carito atnašautus pyragus. „Motinos maldoje“ maldininkės dalijo savo keptus pyragus.

Nebuvo žadėto lietaus, tad turėjome gerą progą gėrėtis nubėgančia vasara, bendrauti, klausytis muzikos, poezijos ir dainų, apmąstyti kiek daug dovanų gauname iš Viešpaties ir džiaugtis Jo mums dovanotu laiku.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos