Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-10-14 Kėdainių profesinio rengimo centro 20-ties metų jubiliejus

 „Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų

duodamas visiems tikintiesiems.“

Rom 3,22

 

 

Į susirinkusius į Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pasimelsti už Kėdainių Profesinio Rengimo Centrą, švenčiantį 20-ties metų veiklos jubiliejų, parapijos klebonas kreipėsi sveikinimu direktoriui Dangirui Kačinskui, visiems dėstytojams, studentams bei darbuotojams.

Klebonas meldė Dievą prašydamas laiminti kilnią visų veiklą. Meldė už visus centro darbuotojus, jų šeimas ir artimuosius. Prašė Dievo palaimos buvusiems darbuotojams.

Visus laimindamas maloningasis Dievas teišpildo visus širdžių troškimus ir teapdovanoja savo ramybe, gyvenimo džiaugsmu ir meile.

Klebonas kvietė prisiminti ir mirusius darbuotojus, mokinius, - prašant jiems dangaus laimės ir tikint, kad palydėti mūsų maldų iš dangaus, drauge su visais šventaisiais mums siunčia užtarimą.

 

 

Visuotinėje maldoje buvo melsta už visus, kurie dirbo ar mokėsi Kėdainių Profesinio Rengimo Centre, prašant jiems malonių.

Buvo melsta už visus centro mokytojus, prašant jiems sveikatos, ištvermės ir kantrybės sunkiame darbe, ugdant jaunuolius, mokant juos profesijos, vedant tobulėjimo keliu, skiepijant pamatines dvasines vertybes.

Buvo melsta už centro mokinius, prašant, kad jie trokštų žinių, noriai siekti bendrojo ir profesinio išsilavinimo, taptų dorais, dvasingais, darbščiais, pilietiškais žmonėmis, mylinčiais savo tautą ir tėvynę.

Buvo melsta už mokinių tėvelius ir globėjus, kad jie visada jaustų atsakomybę už savo vaikus, jais rūpintųsi, tikėtų ir pasitikėtų mokytojais, centro vadovais, su jais bendrautų ir bendradarbiautų.

Buvo melsta už visus bendruomenės narius, pašant santarvės, pagarbos, pakantumo, atjauta pagrįstų tarpusavio santykių, nuoširdaus sutelkto darbo.

Buvo melsta už mirusius centro bendruomenės narius, prašant Dievo jiems amžinos šviesos ir ramybės; kad jiems būtų atlyginta už viską, ką gera yra padarę centrui, šeimai, tėvynei.

 

 

Kėdainių Profesinio Rengimo centro šventiniame vakare, parapijos klebonas padovanojo Šventąjį Raštą, Liturginį maldyną ir stalo žaidimą „Biblijos veikėjai”.

Klebonas linkėjo, kad atėjus mokytojui su bėdomis, rastų paguodą paskaitytoje kartu maldoje. Atėjus nuliūdusiam mokiniui, - paguodos žodžius rastų taip pat maldoje. O paskaičius Šventąjį Raštą, pakvieskit visus sekmadienį į bažnyčią. Parėjus dar paskaitykit Šventąjį Raštą ir pažaiskit protmūšį.

Klebonas džiaugėsi mokyklos direktoriumi Dangiru Kačinsku liudijančiu tikėjimą savo bendruomenėje ir pakvietė išmokyti mokinius pagarbos mokslui. Kad šie pasitikėtų ir gydytojais, ir mokytojais…

 

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos paimtos iš KPRC facebook paskyros