Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-11-07 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

„VIEŠPATS pakelia gyvenimo palaužtuosius,

VIEŠPATS myli teisiuosius.”

(Ps 146,8-9)

 

Šventosiose Mišiose susirinkusiems į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią, parapijos klebonas kalbėjo, kad prieš keletą metų tremtinė Regina Kuzmienė paprašė paskutinį Vėlinių aštuondienio sekmadienį melstis už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Šita graži tradicija tęsiama ir šiandien.

Šventajame Rašte girdime Viešpaties raginimą: „Atmink, Izraeili!“ (Įst 8,2). O šiandien nuskamba: „Atmink, lietuvi, ir neužmiršk garbingo ir skausmingo kelio, kuriuo ėjo mūsų protėviai ir kuriuo mes privalome eiti laukdami savo paguodos valandos ir išaukštinimo danguje“.

Šiandien parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino tremtinius, šaulius ir visus parapijiečius.

 

 

Homilijoje Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo:

- Į kokią situaciją bepatektume, pagalvokime, kad mūsų Dangiškojo Tėvo ištekliai yra neišsenkantys, ir kad Jis mato ir žino tiek vidinį, tiek išorinį mūsų gyvenimą. Prisiminkime pažadą, kad Jo Dvasia gyvens mumyse, nuolat mumis besirūpinanti. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus ragino mus žvelgti į lauko lelijas ar padangių sparnuočius. Jei Dievas jais taip rūpinasi, tai kaip labai rūpime Jam mes... Tad tokios vilties kupini uoliai skelbkime Evangeliją tarnaudami kitiems bei mylėdami Jėzų. Šiandienos Šventosiose Mišiose prisiminkime, koks didis yra mūsų Dievas ir kokie beribiai Jo ištekliai. Tegul mūsų vienijimasis su Viešpačiu Eucharistijoje uždega mus didesniam pasitikėjimui Juo ir įgalina mus dalytis Jo meile su kitais žmonėmis. Tad atverkime savo širdis Jam. Viešpatie Jėzau, pasitikime Tavimi. Tu vertas pasitikėjimo, nes Tavo valdžia yra danguje ir žemėje. Dėkojame Tau, kad mūsų gyvenimai yra Tavo rankose.

 

 

Irena Stanislauskienė šiai dienai pačios sukurtoje ir parašytoje Visuotinėje maldoje skaitė maldavimus apglėbiančius gimtąją šalį, valstybės vadovus ir mus pačius. Tą dieną meldėme taikos ir ramybės, gyvo tikėjimo dvasios. Meldėme už kentėjusius lageriuose, kalėjimuose ir tremtyje. Meldėme už Sibire pasilikusius lietuvius, meldėme už mirusius, žuvusius, nukankintus partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.

 

 

Prie altoriaus palaiminimui buvo atneštos gėlės ir žvakelės nuo tremtinių ir politinių kalinių, nuo Povilo Lukšio šaulių kuopos, kaip mūsų širdžių meilės ir pagarbos išraiška dešimtims tūkstančių žmonių, tapusių agresorių aukomis, patyrusių tremtinio, politinio kalinio dalią. Sugrįžusiems į Tėvynę ar atgulusiems Amžinojo poilsio žemėje. Gėlės ir žvakelės buvo padėtos prie Tremtinio kryžiaus bažnyčios šventoriuje, prie Tremtinio kryžiaus Kauno gatvės kapinėse ir prie Skongalio paminklo žuvusiems partizanams atminti.

Šventųjų Mišių aukai buvo atnešta Ostija ir vynas, dėkojant Kūrėjui už dovanotą tautai laisvę ir visa tai,  ką Jis mums davė.

 

 

Susirinkusiems prie Tremtinio kryžiaus, Kėdainių Šventojo kankinio Jurgio bažnyčios šventoriuje, kalbėjo parapijos klebonas ir Tremtinių ir politinių kalinių Kėdainių skyriaus vadas Jonas Šleževičius. Kalbas palydėjo giedamas Lietuvos himnas, Viešpaties angelo malda... Bažnyčios šventoriaus kalnelyje, stovint prie Tremtinio kryžiaus  šalia Marijos, iš širdies gelmių išsiliejo giesmė ,,Marija, Marija“ .

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos