Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-01-16 Antrasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

„Jo motina tarė tarnams:

„Darykite, ką tik jis jums lieps“.

Jn 2.5

 

Šio sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

 

 

Sekmadienio 12 valandos šventosiose Mišiose parapijos klebonas kalbėjo:

- Ar tikime, kad Šventoji Dvasia nori galingai veikti per mus? Ar tikime, kad ji nori mums suteikti dovanų, kurias panaudotume Evangelijai skelbti bei Bažnyčiai ugdyti? Iš šiandien girdėto Šventosiose Mišiose antrojo skaitinio galime girdėti, kad apaštalas Paulius korintiečiams kalbėjo apie dvasines dovanas. Jam nereikėjo įtikinėti, nes korintiečiai jas gerai žinojo. Taigi apaštalas Paulius tik paprasčiausiai aiškino, kaip šias dovanas naudoti. Iš jo žodžių akivaizdu, kad dvasinės dovanos yra skiriamos mums visiems, o ne keletui išrinktųjų. Tad mums meldžiantis gali vykti stebuklai bei išgydymai. Mes taip pat galime gauti iš Viešpaties pranašišką įžvalgą ar išminties sunkioje situacijoje. Netgi natūralesnės dovanos, tokios kaip svetingumas, patarnavimas, leidžia atsiskleisti Dievo meilei bei galiai. Nors pavyzdžiui Kanos vestuvėse vynas nebuvo mirtinai būtinas. Marijos svetingas rūpestingumas įkvėpė pirmąjį Jėzaus stebuklą. Dievas nori duoti mums šių dovanų, kad padėtume namiškiams, kaimynams, parapijiečiams. Taigi Šventoji Dvasia labiausiai trokšta įgalinti Dievo tautą kurti Dievo karalystę. Kai draugas sakosi atsidūręs sunkioje situacijoje, prašykime Šventosios Dvasios išminties ir paguodos žodžio. Kaip Dievas atsilieps jei nesimelsime. Palaikykime kenčiantį artimą darbais ir maldomis prašydami jam Viešpaties paguodos. Taip pat nuolat melskimės drauge su kitais tikėjimo broliais ir sesėmis už savo draugus ir kaimynus. Pasitikėkime, kad Dievas veiks drauge su mumis padarydamas mus Gerosios Naujienos įrankiais. Darykime tai ir Viešpaties stebuklai nuolat lydės mus kelyje su Juo.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija