į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-23 Dievo Žodžio sekmadienis

 

 „Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys,

VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau!“

(Ps19.15)

 

Sausio 23-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę, 12 valandos Šventąsias Mišias aukodamas, parapijos klebonas kvietė visus melsti brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.

Į Bažnyčios švenčiamų kasmetinių minėjimų kalendorių Dievo Žodžio sekmadienis buvo įrašytas 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbtu popiežiaus apaštališkuoju laišku „Aperuit illis“. Dievo Žodžio sekmadienio tikslas – sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma ir apmąstoma, kad būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių širdis.

 

 

Iš tiesų, Žodžio kelias į žmogaus širdį yra ilgas, o savo krikščioniškajame gyvenime ne visada Dievo Žodį priimame kaip tikrą mūsų gyvenimo pagrindą.

Mūsų parapijos jaunimas, kartu su Motinų maldoje narėmis, aplankęs Kėdainių „Ledo areną, pasidžiaugęs gražia žiemos diena, leidosi į kelionę,- Šventojo Rašto gabalėliais sutirpdyti širdies ledus ir pasėti Dievo Žodžio grūdelius į susirinkusių į Šventąsias Mišias parapijiečių širdis.

 

 

Viešpats ieško mūsų ten, kur esame, myli mus tokius, kokie esame, ir kantriai mus palydi. Kaip tų žvejų, jis ir mūsų laukia mūsų gyvenimo pakrantėse. Savo žodžiu jis nori paraginti mus keisti kursą, kad liautumės vegetuoti ir drįstume išplaukti į gilesnius vandenis.

 

 

Biblija – tai meilės laiškas, kurį mums parašė tas, kuris mus pažįsta geriau už bet ką kitą. Skaitydami Šventąjį Raštą mes girdime Viešpaties balsą, matome jo veidą, priimame Jo Dvasią. Žodis priartina mus prie Dievo.

Pati Bažnyčia gimsta klausydama Dievo Žodžio, o jos užduotis – puoselėti ir skleisti jį pasaulyje.

Po Šventųjų Mišių, parapijietė daktarė Vilma Šnurevičiūtė visus linksmai įvedė į Šventojo Rašto teksto klausymą. Nes Šventasis Raštas nėra nuobodi knyga. Vilma visus pakvietė kartu su parapijos jaunimu giesme kviestis Šventąją Dvasią, kad tos Biblijos eilutės, kurias girdėsime, prašnekintų kiekvieną asmeniškai.

Dėkojame Egitai, Giedrei ir Neilai už „Tėvo meilės laiško“ iškalbų ir vaizdų perteikimą susirinkusiems maldininkams. Šio laiško skaitymas jau tapo sutvirtinamųjų tradicija, švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį. Tėvo meilės laiško ritinėliai mūsų bažnyčioje dalinami ir vaikučiams priėmusiems Pirmąją Komuniją, škaplierių ir rožynų pašventinimo šventėje. Šventojo Rašto eilučių apmąstymas buvo palydėtas giesme „Viešpats pakrantėj stovėjo“.

Vėliau parapijos Sutvirtinimo Sakramentui besiruošiantis jaunimas, kartu Motinų maldoje mamomis talkinančiomis pasiruošime, padalino Šventojo Rašto ištraukas, kalbančias apie Žodį Biblijoje, su papuoštais Dievo Žodžio sekmadienio logotipais. Pabaigoje buvo giedama giesmė „Viešpatie, leisk man byrėti“.

 

 

Jaunimas, mamos ir net mūsų parapijos mažieji,- išėjo su pažadu iki kito sekmadienio po mažą gabalėlį perskaityti Evangeliją pagal Morkų. Vėliau susitikę dalinsimės labiausiai širdį palietusiomis, prakalbinusiomis eilutėmis. Na, o tiems kam skaitymas yra sunkus uždavinys, - Evangeliją pagal Morkų galima ir ramiai išklausyti.    

 

 

Dėkojame parapijos klebonui už Šventųjų Mišių auką ir kasdien paruoštas, išsamias, susirinkusiųjų širdis uždegančias homilijas. Dėkojame Dievo Gailestingumo Vainikėlio kalbėtojų grupės vadovei Adelei Dovydavičienei už kasdienį pasiaukojimą lydint malda kiekvieną iš mūsų. Dėkojame Marijos legijono vadovei Genei Sereikienei už Šventojo Rašto skaitymą Šventosiose Mišiose. Dėkojame Albertui Ramanauskui ir Remigijui Lapinskui ne tik už palaikymą malda, bet ir už nuoširdų prisijungimą prie jaunimo sielovados darbų. Dėkojame Gediminui Karlai, kurio gražiomis nuotraukomis galime vaizdžiai nupasakoti įvykius parapijos gyvenimo. Dėkojame visiems parapijiečiams už dosnias pastangas skleisti Dievo Žodį įvairiose kasdienio gyvenimo srityse – darbe, visuomenėje, šeimoje…

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos