Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-05-15 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos bei Tarptautinės šeimos dienos minėjimas

„Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto:

 „Štai Dievo padangtė tarp žmonių.

Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta,

 o pats Dievas bus su jais.“

(Apr 21.3)

 

Švęsdami penktąjį Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės bei tarptautinės šeimos dienos minėjimus.

Kiekvienose Šventosiose Mišiose drauge su vyriausiuoju kunigu Kristumi, mes meldžiame ramybės ir vienybės mums, mūsų namams, visam pasauliui, nes kur vienybė ten taika ir ramybė. Ten pradžia ir Dievo meilės karalystė.

 

 

Parapijos klebonas susirinkusiems kalbėjo, kad šiuo metu ypatingai meldžiamės už kenčiančią Ukrainą, kad kuo greičiau visiems padedant, ten sugrįžtų taika ir ramybė, ir tuo pačiu iš ukrainiečių mokomės kaip reikia aukotis dėl savo krašto, kaip reikia remti savo karius, kaip reikia savanoriauti ir nepavargti ginant savo tėvynę, išsaugant nepalaužiamą valią gintis. Sunkumuose suprantame kokia jėga yra vienybė.

Šiandien dėkokime Dievui, dėkokime vieni kitiems, kad gynėme ir giname laisvę ir gyvename laisvoje Lietuvoje.

Kiekvieną dieną, Viešpaties palaimintoje maldoje melskime vienybės dvasios. Būkime vienas kūnas: ir plačioji visuomenė, ir kariai, ir partizanai, ir tremtiniai ir patriotinės organizacijos – visi Lietuvos piliečiai. Dievo meilės šviesa teapšviečia mūsų protus ir širdis, ir pripildo mus pagarbos ir meilės vieni kitiems.

Taip pat minėdami Tarptautinę šeimos dieną su pasigėrėjimu žvelkime į Šventąją šeimą. Iš Šventosios šeimos mokykimės ir melskime Šventąją šeimą laiminti mūsų šeimas, kad jos būtų ne tik tvirtos sunkumuose, bet ir džiaugsmingai laimingos bei pasiruošusios liudyti ištikimybę ir gražų Dievo vaikų gyvenimą. Tokį gyvenimą, kaip ir Šventosios šeimos,- pilną Dievo malonės.

Šiandien nulenkę galvas prieš didvyrišką Ukrainos tautą, karštai melsdami taikos, pasimelskime už visus Lietuvoje ir svetimuose kraštuose kentėjusius, žuvusius ir mirusius partizanus, karius, šaulius, savanorius ir tremtinius. Pasimelskime už žūstančius Ukrainoje.

Melskime už mūsų Lietuvos kariuomenę ir visus pasiryžusius ginti savo kraštą. Pasimelskime ir už mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir į šią kuopą įsijungiantį jaunimą.

Nuoširdžiai sveikinu mūsų Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, vicemerą Paulių Aukštikalnį, LR seimo narę Jurgitą Sejonienę. Nuoširdžiai sveikinu mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą. Sveikinu politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyrių ir vadovą Joną Šleževičių. Sveikinu visus mūsų parapijos svečius ir brangius parapijiečius.

 

 

Po palaiminimo parapijos klebonas kalbėjo, kad mus vienija mūsų tikėjimas, mus vienija mūsų valstybės simboliai, miestelių ir valstybės vėliavos ir herbai... Šiandien mes esame vienybėje ir su kenčiančia Ukraina. Tad šią vienybės dieną parapijos klebonas pakvietė pakelti visas stovinčias keturias vėliavas ir iš visos širdies pagiedoti Lietuvos himną.

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje susirinkę maldininkai klausėsi Kėdainių kultūros centro Kamerinio choro „Ave Musica“, vadovas Algirdas Viesulas, koncertinės programos.

 

 

Šventosioms Mišioms pasibaigus prie paminklinio akmens rezistentams Skongalio gatvėje, prie paminklo Lietuvos laisvės kovotojams Atminties skvere, prie paminklinės lentos Lietuvos partizanų vadui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui Didžiojoje gatvėje už Tėvynės laisvę atminti dedamos palaimintos gėlės ir žvakelės. Kiekvienoje atminties vietoje, minutėlei visiems nurimus, pasiklausoma išmintingų Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebono žodžių, kuriuos visi kartu susirinkusieji palydi malda.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos