Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-08-14 Piligriminė kelionė į Jurbarko Švč. Trejybės parapijos Šv. Roko atlaidus

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies

 ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“

(Lk 12.49)

 

Jurbarko dekanato dekano kun. Dariaus Auglio pakvietimu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijiečiai vyko į Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią, į Šv. Roko atlaidus.

Išlydėdamas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas džiaugėsi parapijiečių troškimu ne tik gauti atlaidus, bet ir susitikti su Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovu kun. Arūnu Jankauskiu, numatant jaunimo bendradarbiavimo galimybes ir veiklas ateinantiems metams.

Pasitikęs piligrimus Jurbarko dekanato dekanas kun. Darius Auglys iškart visus pakvietė aktyviai įsilieti į atlaidų procesiją ir Šv. Mišių šventimą,- patarnaujant prie altoriaus, nešant procesijos vėliavas...

 

 

Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis pradėdamas Šv. Mišias, sveikino visą Jurbarko parapiją švenčiančią Šv. Roko atlaidus. Taip pat kvietė melsti šv. Roko užtarimo, kuris yra ligonių globėjas. Priminė, kad šią dieną ne gėda rokeriams ir metalistams rinktis į bažnyčią, kad  jų turėtų būti apsčiai.

 

 

Homilijos metu kun. Arūnas Jankauskis kalbėjo apie XII amžių, kuriame gyveno Šv. Rokas. Kalbėjo apie laikmetį, kuriame plito maras. Kalbėjo apie tai, kaip šv. Rokas tapo ligonių globėju. Kunigas kalbėjo ir apie šį laikmetį, kada žmonės išmeta tūkstantines sumas įvairiems seminarams, kad tik tapti laimingais. Žmogaus troškimas būti sveikais ir laimingais visais amžiais yra aktualus. Filosofas tėvas Aristotelis yra aprašęs, kas žmogui sukelia laimę.

Atlaidų vedėjas atskleidė tos dienos Šventojo Rašto prasmę. Jėzus yra tas regimasis Dievo atvaizdas, kuris tapo žmogumi, kad būtų atpažįstamas. Kalbėjo apie tikėjimo santykį su Jėzumi. Kalbėjo apie dovanai gautą Dievo malonę, apie žmogaus vertę vien todėl, kad yra Dievo kūrinys. Santykis su Jėzumi turėtų mums būti pirmoje vietoje. Ir visuomet tas žmogus, kuris elgiasi dėl Jėzaus visuomet yra priešprieša: jis sąžiningas, jis teisus, jis pasako kitam, kuris elgiasi negerai,- toks žmogus neparankus...

Kun. Arūnas Jankauskis pabaigoje kvietė visus melsti, kad šv. Rokas pažadintų troškimą mums visiems sekti Kristumi. Kad mūsų matymas prasiplėstų ir matytume tai ko iš mūsų trokšta pats Viešpats.

 

 

Po Šv. Mišių Jurbarko evangelikų - liuteronų Kristijono Donelaičio bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys, tarpe įspūdingai atliekamų muzikos kūrinių, kalbėjo apie Kristų, kuris yra ta tvirtybės uola, kuri šiandien Šv. Roko atlaiduose skelbia, kad Tu jau pasveikai. Eik ir daugiau nebenusidėk! Tai gydantis Žodis, kuris kviečia visus vargstančius  ateiti prie šventojo altoriaus, prie brangiausiojo Šventosios Vakarienės Sakramento atgaivinti savo sielas. Sustiprinti savo tikėjimą mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, Išganytoju... Kunigas negalėjo nepastebėti altoriuje esančio Švenčiausios Trejybės paveikslo simbolizuojančio Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Mes tikime Dievu, kuris atėjo pats į šį pasaulį ir mus atpirko savo šventuoju Krauju, kuris įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir atsiuntė mūsų širdžių guodėją ir globėją Šventąją Dvasią, kuri yra ir šiandien tarp mūsų. Kunigas Mindaugas Kairys džiaugėsi galėdamas šiuose šventojo Roko atlaiduose visus pasveikinti ekumenine draugyste. Ypač dėkojo Jurbarko savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui, kuris visuomet palaiko ekumeninį judėjimą.

 

 

Po šventės Jurbarko dekanato dekanas kun. Darius Auglys dėkojo aukai vadovavusiam Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovui kun. Arūnui Jankauskiui, Mišiose dalyvavusiam ir liudijusiam Jurbarko evangelikų - liuteronų Kristijono Donelaičio bažnyčios kunigui Mindaugui Kairiui, atlikėjoms Laurai Kairienei ir  Andželai Jagminaitei už visų atlaidų dalyvių dvasinį pradžiuginimą ir praturtinimą. Už bažnyčios puošybą dekanas dėkojo Sandros Mielkaitytės Menų namams (ypatingai Aivijai), Jurbarko Nakvynės namų gyventojams, Jūratės gėlėms, Kęstučiui Laurinaičiui, Jurbarko parapijos Marijos legionui ir jų vadovei Nijolei Lukoševičienei, bažnyčios puošėjai Jurgitai Dundulytei, G. ir I. Buitkų šeimai, parapijos caritietėms, procesijoje talkinusiems Jurbarko Šaulių Sąjungos nariams, Jurbarko bažnyčios Sumos chorui, psalmę giedojusiai Monikai Buitkuvienei, Šventojo Rašto skaitovei Marijai Mikutaitei ir visiems procesijos dalyviams…

 

 

Šios dienos minčių ir patirčių akivaizdoje, kai, prasiveria būties gelmių bedugnė ir pasirodo jos šviesa, kviečianti tiesiog tikėti, eiti Dievo keliu pasitikint, dėkojant, malda prisiglaudžiant, išpažįstant Kūrėjo valią ir galią. Šios dienos – Šv. Roko – įkvėpimu tesklinda malda jam iš tikinčiųjų lūpų ir širdžių:

 

Didysis šventasis Rokai, išvaduok mus,

meldžiame tave,

nuo nelaimių, su kuriomis susiduriame gyvenime,

saugok mūsų kūnus nuo užkrečiamų ligų,

o mūsų sielas nuo nuodėmių užkrato.

Suteik mums sveiką orą;

bet svarbiausia – padaryk tyras mūsų širdis.

Padėk mums sveikai gyventi,

kantriai pakelti kančias;

ir tavo pavyzdžiu

gyventi atgailos ir gailestingumo praktika,

kad vieną dieną galėtume džiaugtis laime,

kurią nusipelnei savo dorybėmis. Amen.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės