Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-11-06 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

„Tesuramina jūsų širdis

 ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.“

(2 Tes 2.17)

 

Lapkričio 6-ąją į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią maldai už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, parapijos klebono sukviesti rinkosi ir vaikai, ir jaunimas, ir šeimos, ir maldos grupės ir Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos nariai... Taip pat rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų artimieji.

Visus susirinkusius prieš Šventąsias Mišias nuoširdžiai pasveikino Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas.

 

 

Homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo, kad per Jėzų mes tapome Dievo vaikais ir Prisikėlimo vaikais. Mūsų Viešpats Jėzus siūlo draugystę su Dievu,- santykį, per kurį mes pažįstame Dievo valią, patiriame Jo meilę ir tampame vis panašesni į Jį – savo kasdienio gyvenimo kelyje. Jei mus trauks šio amžiaus dalykai, mes pražiopsosime gyvenimą, kuriuo mus apdovanoti nori Dievas. Dievas nori, kad savo gyvenimą matytume iš amžinybės perspektyvos. Dievas nori, kad mūsų mintys ir veiksmai atitiktų mūsų galutinį tikslą. Kaip mes galėsime tai padaryti, jeigu neišaugsime iš siauro žemiškojo supratimo ir nepasijusime Dievo vaikai ir dangaus paveldėtojai. Kai mes susidursime su sunkumais, melskime Šventosios Dvasios pagalbos pažvelgti į sunkumus Dangaus akimis. Galbūt suprasime, kad Dievas nori parodyti mums savo meilę per kančią. Galbūt Dievas nori mus panaudoti kaip gydymo ir gelbėjimo įrankius.

Popiežius Pranciškus šią dieną primena mums visiems, kad esame krikščionys ne dėl savo nuopelnų ar tik dėl to, kad išpažįstame tikėjimą, bet dėl to, kad per Krikštą gavome gyvojo Dvasios vandens, kuris mus padaro mylimais Dievo vaikais, vieni kitų broliais ir seserimis, padaro mus naujais kūriniais. Viskas kyla iš malonės, viskas ateina iš Šventosios Dvasios.

 

 

Po 12 val. Šv. Mišių visi maldininkai parapijos klebono buvo pakviesti keliauti prie šventoriuje pastatyto tremtinio kryžiaus, iškilmingai pasiimant vėliavas, atnašautas gėles ir žvakeles.

Susirinkusiems prie Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje pastatyto Tremtinio kryžiaus kalbėjo parapijos klebonas, kuriam ypatingai dėkojo politinių kalinių ir tremtinių Kėdainių skyriaus pirmininkas Jonas Šleževičius. Visos kalbos buvo apipintos nuoširdžiomis giesmėmis Didžiojo choro vadovaujamo vargonininkės Gintarės Brazinskienės. Maldininkams savo veiklos prioritetus pristatė Kėdainių šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas, kuris taip pat visus kvietė įsilieti į šaulių gretas dėl savo širdies ramybės ir Lietuvos saugumo.

Pagiedojus Lietuvos himną, susirinkusieji šauliai ir tremtiniai parapijos klebono buvo pakviesti Agapei į Parapijos namus.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Gedimino Karlos