į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-12-25 Kalėdų Ryto Šv. Mišios

 Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios

per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų,

kad, nuteisinti jo malone,

taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

Tit (3.6-7)

 

Kalėdų ryto Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems madininkams priminęs Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškojo gimimo istoriją kalbėjo, kad Kristaus gimimu apsireiškia dieviškasis gailestingumas,- kurį parodome vieni kitiems darbais, geru žodžiu ir malda.

Klebonas kvietė šiose Šventosiose Mišiose melstis vieniems už kitus ir savo artimuosius. Taip pat prašė gailestingai pasimelsti už visą mūsų parapiją ir kenčiančią Ukrainą.

Klebonas dėkojo visiems puošiantiems Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią.

Dėkojo nuolatiniams pagalbininkams:

Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui,

UAB „Laumetris“ gamyklos vadovams Kaziui Čiurilai ir Jonui Putnai,

Kėdainių miesto seniūnui Algirdui Krivičiui,

Kėdainių Profesinio rengimo centro direktoriui Dangirui Kačinskui,

Vilainių seniūnijos seniūnui Antanui Bružui,

Bažnyčios chorui, vadovaujamam vargonininkės Gintarės Brazinskienės, už tikėjimą gaivinančias giesmes,

Marijos legionui ir vadovei Genei Sereikienei,

Motinų maldoje judėjimui ir vadovei Genovaitei Matusevičienei,

Parapijos Caritui, vadovaujamam pirmininkės Malenijos Pivorienės, už vykdomą adventinę akciją „Gerumas mus vienija“.

Dėkojo visiems Carito ir adventinės akcijos rėmėjams už labdarą stokojantiems. Klebonas susirinkusiems priminė, kad darydami gerą darbą ar duodami išmaldą, esame palaiminti, jei kitame žmoguje matome Viešpaties veidą, teikiantį mums palaimą ir gyvenimo prasmę.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams Kalėdų rytą Šv. Mišiose perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo kalėdinį sveikinimą.

 

 

Na, o popiežius Pranciškus sako, kad Betliejus mums rodo Dievo paprastumą, kuris apsireiškia ne išmintingiesiems ir mokytiesiems, bet mažutėliams, tiems, kurių širdys tyros ir atviros (plg. Mt 11, 25). Kaip piemenys, ir mes nedelsdami eikime ir stebėkimės neįsivaizduojamu įvykiu – Dievo tapimu žmogumi dėl mūsų išganymo. Tas, kuris yra viso gėrio šaltinis, tampa vargšu ir iš mūsų, varganų žmonių, prašo išmaldos. Tesujaudina mus Dievo meilė, sekime Jėzumi, kuris nusivilko savo šlovę, kad padarytų mus savo pilnatvės dalininkais.

Neleiskime, kad šios Kalėdos praeitų nepadarius ko nors gero. Kadangi tai Jėzaus šventė, jo gimtadienis, dovanokime jam tokias dovanas, kokios patinka jam! Per Kalėdas Dievas yra konkretus: jo vardu atgaivinkime šiek tiek vilties tuose, kurie ją prarado!“

„Jėzau, žvelgiame į tave, gulintį ėdžiose. Mes matome tave tokį artimą, visada šalia mūsų: ačiū tau, Viešpatie. Matome tave neturtingą, mokantį mus, kad tikrasis turtas slypi ne daiktuose, bet žmonėse, ypač vargšuose: atleisk mums, jei juose tavęs neatpažinome ir tau netarnavome. Mes matome tave konkretų, nes konkreti yra tavo meilė mums: padėk mums savo tikėjimą padaryti apčiuopiamą ir gyvą. Amen.“, – meldė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės