Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2023-01-06 Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė

„O štai jo įsakymas:

kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą

ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta.“

(1Jn 3.23)

 

Sausio 6-ąją dieną minimi Šventieji Trys Karaliai Globėjai nuo epilepsijos, žaibo, motociklininkų, lošėjų, fabrikų darbininkų, pjovėjų, pilgrimų, keliautojų, prekybininkų.

O Betliejuje mūsų laukia kūdikis, kuriam dar reikia motinos, kad jis galėtų augti. Vaikas – tai ateitis, kuri jau yra, ateitis, kurią galime įsivaizduoti, apie kurią galime svajoti. Šiai ateičiai verta atverti savo lobių skrynias ir pasiūlyti savo dovanas. Dievas visuomet laukia tų, kurie nebijo tikėtis ir ieškoti…

 

 

Pradėdamas Šv. Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė eiti kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanoti Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Šv. Mišiose buvo šventinamas auksas, smilkalai, mira ir kreida.

Pašaukimas, įžvalgumas, nuostaba – dovanos, kurias gavo trys išminčiai.

Mums visiems Jėzus suteikia pašaukimą, visi galime atpažinti jo buvimą, visi galime patirti jo staigmenas. Tegul Dievo Motina padeda mums atsiminti ir branginti šias dovanas.

 

 

Šventųjų Trijų Karalių litanija

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, karalienių Karaliene, melski už mus.

Šventasis Juozapai, visų karalių globėjau, melski už mus.

Visi šventieji Karaliai, melskite už mus.

Šventasis karaliau Kasparai, melski už mus.

Šventasis karaliau Melchiorai, melski už mus.

Šventasis karaliau Baltazarai, melski už mus.

Šventieji Trys Karaliai, melskite už mus.

Šventieji magai iš Rytų, melskite už mus.

Šventieji Trys Rytų išminčiai, melskite už mus.

Šv. Trys Karaliai iš Tarso, Arabijos ir Sabos,

Šv. Trys Karaliai, pagonių tautų pirmienos,

Šv. Trys Karaliai, tautų kunigaikščiai,

Šv. Trys Karaliai, krikščionių tikinčiųjų patriarchai,

Šv. Trys Karaliai, savo namų apaštalai,

Šv. Trys Karaliai, kurių visas laukimas buvo Jėzus,

Šv. Trys Karaliai, kurių visas troškimas buvo Jėzus,

Šv. Trys Karaliai, kurių visas džiaugsmas buvo Jėzus,

Šv. Trys Karaliai, kurių visa viltis buvo Jėzus,

Šv. Trys Karaliai, matydami žvaigždę, dieviškąjį įkvėpimą gavę ir pagarbiai pripažinę,

Šv. Trys Karaliai, žvaigždėje atpirkėjo buvimą įžvelgę,

Šv. Trys Karaliai, veikiančiai Dievo malonei, ieškoti Jėzaus, džiugiai ir laisva valia paklusę,

Šv. Trys Karaliai, savo namus palikę Išganytojo ieškoti išskubėję,

Šv. Trys Karaliai, palikę savo kraštą, artimuosius ir draugus, dėl meilės dangiškajam Karaliui,

Šv. Trys Karaliai, kelionės rūpesčių ir sunkumų nepabijoję,

Šv. Trys Karaliai, kelionės sunkumus kantriai ištvėrę

Šv. Trys Karaliai, Jeruzalėje naujagimio žydų Karaliaus ieškoję,

Šv. Trys Karaliai, Jeruzalėje apie naująjį Karalių karštai klausinėję

Šv. Trys Karaliai, Erodui beatodairiškai tikėjimą Kristumi išpažinę,

Šv. Trys Karaliai, iš Rašto aiškintojų apie Išganytojo gimimą Betliejuj sužinoję,

Šv. Trys Karaliai, Erodo nenoriai išsiųstieji į Betliejų,

Šv. Trys Karaliai, iš Jeruzalės tikroje paguodoje į Betliejų išskubėję,

Šv. Trys Karaliai, pasirodžius vedančiai žvaigždei labai džiūgavę,

Šv. Trys Karaliai, sekę iš paskos tol, kol žvaigždė sustojo virš vietos, kur buvo Kūdikis Jėzus,

Šv. Trys Karaliai, įėjus į namus, radę Kūdikį Jėzų su Motina Marija,

Šv. Trys Karaliai, su neapsakomu džiaugsmu Kūdikį Jėzų ėdžiose išvydę,

Šv. Trys Karaliai, parpuolę ant žemės pagarbino Kūdikį prigludusį prie Nekaltosios krūtinės,

Šv. Trys Karaliai, atidarę savo skryneles ir padovanoję aukso, smilkalų ir miros Kūdikiui Jėzui,

Šv. Trys Karaliai, paskelbę Kūdikį Jėzų Karaliumi dovanodami auksą, smilkalus - Dievu, dovanodami mirą, Žmogumi pasmerktu mirti,

Šv. Trys Karaliai, dievinę Viešpatį ir dovanodami dovanas, nuolankiai pasveikinę Švč. Mergelę Motiną ir jos sutuoktinį Juozapą,

Šv. Trys Karaliai, patikėję save, savo karalystes bei tautas Kristui, Švč. Mergelei Marijai ir jos Sužadėtiniui Juozapui,

Šv. Trys Karaliai, priėmę džiaugsmingai Švč. Mergelės Marijos ir jos Sužadėtinio Juozapo padėkas už dovanas,

Šv. Trys Karaliai, angelų sapne perspėti negrįžti pas Erodą, kitu keliu iškeliavę į savo šalį,

Šv. Trys Karaliai, dieviškuoju įsikišimu, išmintingai suklaidinę Erodą,

Šv. Trys Karaliai, apdairiai išgelbėję Jėzų nuo mirties pavojaus,

Šv. Trys Karaliai, Dievo palaiminimus ir malones į savo kraštą parnešę,

Šv. Trys Karaliai, mistinėmis dovanomis parodę savo tikėjimą visam pasauliui,

Šv. Trys Karaliai, išmokę mus Dievui aukoti meilės auksą, maldos smilkalus ir kantrybės mirą,

Šv. Trys Karaliai, pagarbinę suklupus parodė mums visų dorybių pavyzdį,

Šv. Trys Karaliai, tikėjimu nušviesti, viltimi sustiprinti ir meile uždegti,

Šv. Trys Karaliai, švytintys meilės auksu,

Šv. Trys Karaliai, pamaldūs atsidavimo smilkalais,

Šv. Trys Karaliai, ištikimieji kantrybės ir nuolankumo mira,

Šv. Trys Karaliai, pamaldieji atsidavimo smilkalais,

Šv. Trys Karaliai, nenugalimieji kantrybės mira,

Šv. Trys Karaliai, nusižeminę nuolankume,

Šv. Trys Karaliai, stiprieji pastovume,

Šv. Trys Karaliai, kupini dėkingumo,

Šv. Trys Karaliai, laisvai viską dovanojantys,

Šv. Trys Karaliai, mūsų globėjai,

Mes nusidėjėliai,

- Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.

Šv. Karalių užtarimu, kad būtume verti Kristų, mūsų Karalių, ieškoti ir surasti,

Šv. Karalių užtarimu, kad praturtėtume savo dvasios skurde savo brangiomis dovanomis,

Šv. Karalių užtarimu, kad meilės auksą, atsidavimo smilkalus ir mirtingumo mirą gautume,

Šv. Karalių užtarimu, kad prieš pagonis ir bedievius drąsiai išpažintume Kristaus tikėjimą,

Šv. Karalių užtarimu, kad niekada pas Erodą, kur nėra Kristaus, o vien pasaulio tuštybė ir kenksmingi troškimai, negrįžtume,

Šv. Karalių užtarimu, kad atvirai tikėjimą į Jėzų Kristų, mūsų Gelbėtoją ir Dievą, netikintiems drąsiai liudytume,

Šv. Karalių užtarimu, kad su jais kitu keliu grįžtume į dangiškąją tėvynę,

Šv. Karalių užtarimu, kad būtume sutikti, sutaikyti, pagirti ir pristatyti Karalių Karaliui,

Šv. Karalių užtarimu, nuolat žadinti ir stiprinti keliaujančią ir kovojančią Bažnyčią teikis,

Šv. Karalių užtarimu, Bažnyčioje ir mūsų krašte išblaškyti visus klaidatikius ir tikėjimo priešus teikis,

Šv. Karalių užtarimu, ištikimus Bažnyčios tarnus ir kulto vietas nuo priešininkų pinklių, karo audrų, priešų užgauliojimų, bado, maro ir kitų pavojų, saugoti ir ginti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, visiems tautų vadovams ištikimybę tiesai, teisingumui ir dorybei, įkvėpti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, jų dorybėmis apšviesti mūsų sielas teikis,

Šv. Karalių užtarimu, mūsų kraštą ir namus apsaugoti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, mūsų šalį ir namus nuo maro, bado ir ligų apsaugoti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, nuo bausmių dėl mūsų kalčių mus apsaugoti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, priešo žabangų, demono spąstų ir visų šio pasaulio blogybių, apsaugoti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, savo išrinktiesiems ištvermingo tikėjimo malonę suteikti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, taip reikalingą sielų išganymą dovanoti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, tikrą ir tobulą atgailą teiki,

Šv. Karalių užtarimu, tvirtu tikėjimu, viltimi ir dvasiniu augimu mus sustiprinti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, mums tikrą ir nuoširdžią atgailą, suteikti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, visiems nuoširdžiai ir pamaldžiai Viešpačiui atsidavusiems savo malonę teiki,

Šv. Karalių užtarimu, paguosti mus mirties kančiose ir apleistume teikis,

Šv. Karalių užtarimu, atėjus mirties valandai, paskutinėj kovoj palydėti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, į savo globą dėl mūsų nuoširdžios atgailos prieš karalių Karalių, priimti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, maloniai būtume jų globojami,

Šv. Karalių užtarimu, maloniai mus išklausyti teikis,

Šv. Karalių užtarimu, mums malones teiki,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šventieji Trys Karaliai!

Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

 

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, pašaukęs šventuosius tris karalius Kasparą, Melchiorą ir Baltazarą prie ėdžių ir su malonumu priėmęs jų garbinimą ir aukojimą, per jų užtarimą, meldžiame, kad ir mes nuoširdžia širdimi galėtume Tau dovanoti meilės auksą, atsidavimo smilkalus ir krikščioniškos kantrybės mirą. Tu, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

 

Melskimės. O Dieve, nuostabiai apšvietęs tris Rytų Magus, šventus Karalius, Kasparą, Melchiorą ir Baltazarą, kad jie galėtų aplankyti ir pagerbti tik ką Betliejuje gimusį Tavo Sūnų, suteik malonę, meldžiame Tave, kad jų pavyzdžiu ir užtarimu, tikrojo tikėjimo apšviesti šio pasaulio tamsoje, mes galėtume pripažinti Tave, amžinąją Šviesą, ir saugiai žengti pirmyn tarp palankių ir nepalankių dalykų, kol visos kliūtys bus pašalintos, ir galėsime lengvai pasiekti Tave, gyvenantį nepasiekiamoje šviesoje. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį.  Amen.

 

SKIRTA: asmeninei maldai

VERSTA: iš anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, italų kalbų JB, kun. Mindaugas Malinauskas SJ

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės