į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-05-21 Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus

„… kad apšviestų jūsų širdies akis

ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis“

(Ef 1,18)

 

Pradėdamas Šeštinių Šv. Mišias, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė susirinkusius maldininkus pagerbti įnešamas Povilo Lukšio šaulių kuopos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vėliavas.

 

 

Klebonas tą dieną visus kvietė išgirsti Viešpaties kvietimą nešti Gerąją Naujieną visam pasauliui. Bažnyčia šioje šventėje ragina pasimelsti už žiniasklaidą, kad jos nešama žinia padėtų spręsti pasaulio problemas ir visiems žmonėms įkvėptų troškimą gyventi orų Dievo vaikų gyvenimą.

Šiandien pasimelskime už žurnalistus-parapijos internetinio puslapio kūrėjus: Viką Makaveckienę, Gediminą Karlą, Genę Sereikienė, Genovaitę Matusevičienę.

Melskimės už juos ir jų artimuosius, prašydami dangaus malonės, prašydami jiems Šventosios Dvasios Dovanų, tos Meilės ugnies, kuri visus uždega prasmingam ir kilniam gyvenimui.

Ir taip pat šią dieną minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.

Nulenkę galvas prieš didvyrišką Ukrainos tautą, karštai melskime taikos, ramybės Ukrainai, Lietuvai ir visam pasauliui.

Melskime už visus lietuvoje ir svetimuose kraštuose kentėjusius, žuvusius ir mirusius partizanus, karius, šaulius, savanorius ir tremtinius. Melskime už žūstančius Ukrainoje. Melskime už Lietuvos kariuomenę ir visus pasiryžusius ginti savo kraštą.

Melskimės ir už mūsų Povilo Lukšio šaulių kuopą ir į šią kuopą įsijungiantį jaunimą.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, LR Seimo nares Angelę Jakovonytę ir Jurgitą Sejonienę. Mūsų Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kėdainių skyrių ir vadą Rimgaudą Rimošaitį. Sveikino visus parapijos svečius ir brangius parapijiečius.

„Kristaus Žengimas į dangų ženklina galutinį Jėzaus, kaip žmogaus, įėjimą į dangiškąsias Dievo valdas, iš kurių Jis sugrįš, bet kurios iki tol slėps Jį nuo žmonių akių. Jėzus Kristus, Bažnyčios Galva, pirma mūsų įžengė į garbingąją Tėvo karalystę, kad mes, Jo kūno nariai, gyventume viltimi vieną dieną amžinai būti su Juo. Jėzus Kristus, visiems laikams įžengęs į dangaus šventovę, nuolat užtaria mus kaip tarpininkas, laiduojantis nepaliaujamą Šventosios Dvasios sruvenimą į mus“. (KBK, 665–667)

Užtarimas yra toks svarbus dalykas. Ir jei žinome, kad kažkas Tėvo akivaizdoje mus užtaria, mums tai leidžia išsaugoti viltį. Tegul Dangaus Karalienė padeda mums užtarti kitus maldos galia.

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams pasakė, kad šį sekmadienį visi dėkojame Viešpačiui už neįkanojamą  dovaną parapijai- zakristijoną Albiną Šniurevičių, kuris švenčia 90-ąjį jubiliejų. Klebonas juokavo, kad gerbiamas Albinas ištvėrė per visa dešimtį šioje parapijoje dirbusių kunigų. Albinas yra tas žmogus, kuris kiekvieną atėjusį į bažnyčią su didžiausiu džiaugsmu pasitinka ir su didžiausia meile išlydi, kaip tą vienintelį ir svarbiausią žmogų. Gerbiamą Albiną pasveikino ir Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Jubiliatui gėles ir sveikinimus nuo visos bendruomenės išsakė parapijos „Motinos maldoje“ judėjimo narės. Visi kartu su bažnyčios Didžiuoju Sumos choru sugiedojome gerbiamam Albinui giesmę „Ilgiausių metų“.

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas malda ir savo buvimu lydėjo nuvežant palaimintas gėles ir žvakeles prie Rezistentų paminklinio akmens Skongalio gatvėje, į Dotnuvos kapines, prie Atminties skvero memorialo, prie generolo Jono Žemaičio Vytauto atminimo lentos Didžiojoje gatvėje.

 

 

M. Daukšos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus kino salėje buvo rodomas dokumentinis filmas apie Dzūkijos partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą. Filmą pristačiusi partizano dukra Seimo narė Angelė Jakavonytė pasidalino jautriais Tėvynės gynėjo Juozo Jakavonio-Tigro prisiminimais, dar kartą priminė, kokia brangi mūsų laisvė. Susirinkusius pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis.

Po filmo peržiūros Knypavos Rinkos aikštėje surengta šventė „Vienybėje jėga“, kurioje vyko Lietuvos kariuomenės reprezentacija, ginklų ir ekipuotės paroda, interaktyvios veiklos, žaidybinės kliūtys, karinės užduotys bei viktorinos.

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos