į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-05-28 Vaikų pirmosios komunijos šventė

„Tepatinka jam mano malda,

nes aš džiūgauju VIEŠPATYJE.“

(Ps101,34)

 

Sekminių sekmadienį, kada baimės ir užsidarymo akivaizdoje patikėjome Šventajai Dvasiai savo širdis, Bažnyčią ir visą pasaulį, idant naujos Sekminės išvarytų visas mus kamuojančias baimes ir vėl įpūstų Dievo meilės ugnį, dar kartą prašėme Švč. Mergelės Marijos užtarimo sau patiems. Šventoji Dvasia leido pajusti Dievo artumą, o jo meilė išstūmė baimę, nušvietė kelią, paguodė ir palaikė.

Švč. Mergelei Marijai patikėjome ir kenčiančios Ukrainos taikos troškimą.

Šį sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos per penkias dešimtis vaikučių, pirmą kartą patį Jėzų priėmė į savo širdeles.

 

 

Parapijos klebonas kalbėjo, kad Šventoji Dvasia atnešė pačią brangiausią dovaną tai vienybę. Ji suvienijo viso pasaulio žmones vienoje Dievo vaikų šeimoje. O kur vienybė ten taika ir ramybė. Ten pradžia ir Dievo Meilės karalystės. Sekminėse gimė Bažnyčia. Ir šioje mūsų visų gimimo dangui šventėje, mes švenčiame vieną didžiausių parapijos švenčių, vaikučių Pirmosios Komunijos šventę. Klebonas sakė, kad dieviškasis šeimininkas nori, kad meilės sėklos į vaikų širdis kristų kaip galima dažniau. Visų suaugusiųjų pareiga būti sėjėjais atvedant savo vaikelius prie Dievo stalo, kad juose nuolat būtų sėjama ir nuolat augtų Dievo meilė. Klebonas kvietė melstis už vaikus, tėvus ir krikštatėvius ir už vaikučius ruošusias parapijos katechetes Genę Sereikienė ir Genovaitę Matusevičienę.

Tad švęsdami Sekmines džiaukimės Viešpaties duotu Įstatymu, tegul mumyse gyvenanti Kristaus Dvasia teikia jėgų jį vykdyti, mylėti visa širdimi, jam paklusti. Džiaukimės pareiga mylėti, džiūgaukime, kad Viešpats mus susaistė su savimi neišardomais saitais, kad atsiuntė savo meilės laidą – Šventąją Dvasią.

Yra daug maldų Šventajai Dvasiai, kurios tinka ir Sekminėms, ir visiems metams. Kai Šventoji Dvasia nusileido ant apaštalų, ji pasirodė kaip ugnies liežuviai. Gyventi krikščionimis reiškia leisti tai ugniai mumyse degti kiekvieną dieną, o tam mums reikia nuolatinio Šventosios Dvasios užtarimo.

Trejybės asmenys neužsisklendę savyje; kiekvienas jų visiškai atsigręžęs į kitus du. Gailestingumo ir begalinės meilės Tėvas yra nelygstamai pirminė versmė, iš kurios trykšta visa dievystė. Sūnus yra atvaizdas arba Žodis, atspindintis ir tobulai išreiškiantis Tėvą. Šventoji Dvasia yra ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų. Asmuo, išreiškiantis abipusę jų meilę. Tokia bendrystė turėtų egzistuoti tarp visų protingųjų būtybių, angelų ar žmonių.

Štai keletas Biblijos vietų, kuriose lyg iš dėlionės detalių galime įsivaizduoti „Trejybės paveikslą“:

Yra tik vienas Dievas:

– „Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito; be manęs nėra dievo!“ (Iz 45,5)

– „Nėra jokių dievų, tik vienas Dievas“ (1 Kor 8,4)

Jėzus yra Dievas vienybėje su Tėvu:

– Jėzus sakė: „Aš ir Tėvas esame viena.“ (Jn 10,30)

– „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“ (Jn 14,9)

– „Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siuntė.“ (Jn 12,45)

Šventoji Dvasia:

– „O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.“ (Rom 8,9)

– „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią. (Jn 14,16-17)

Visų Trijų bendras veikimas:

– Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. (Lk 1,35)

– Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“ (Mt 3, 16-17)

Tai tik labai trumpos ištraukos iš Šventojo rašto. Trejybės paveikslas atsiskleidžia žingsnis po žingsnio. Trejybė nėra matematinė lygtis, turinti nežinomuosius ir teisingą atsakymą, bet atskleidžia Dievo visapusiškumą ir tobulumą.

 

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė Pirmosios Komunijos tėvelius palaiminti vaikučius.

Kad tai nebūtų pirmas ir paskutinis kartas, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė vaikučius kartu su tėveliais dar kartą atvykti liepos 16-ąją, kada per Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės šventę vaikučiams bus pašventinti škaplieriai ir rožynai.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos