į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Motinos maldoje

Taip kalbėjo VIEŠPATS:
„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, -
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
                                     (Jer 31,16-17)


 

 

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos judėjimo „MOTINOS MALDOJE” grupė renkasi kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių, 11 val. bažnyčios Antrojo aukšto salėje.

 

Šios maldos grupių narių šūkis: „Motinų meilė ir malda pakeis pasaulį“ yra raktas į šių dienų pasaulio problemų sprendimą – melstis ir nepaliauti, kaip tai nuolat tvirtino garbingasis Dievo Tarnas Teofilius Matulionis: „Tas, kuris meldžiasi, padaro daugiau pasauliui gero, negu tie, kurie kovoja. Pasaulis eina blogyn, nes daugiau yra kovų nei maldų. Anot šv. Bernardo, kas moka gerai melstis, tas moka gerai gyventi. „Motinos maldoje“ vykdo itin kilnią misiją – atlieka maldos tarnystę ir taip gelbsti ne tik savo, bet ir viso pasaulio vaikus.
Mūsų parapijos Motinos meldžiasi ne tik už vaikus, bet ir visus žmones, kuriems norima pagelbėti malda. Tam yra skirta Maldų knyga, kurioje galima įrašyti savo intencijas.

 

 

 

Jei turite klausimų, norite tapti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos „MOTINOS MALDOJE” grupės nariu ar norite įrašyti intenciją, kreipkitės į grupės vadovę Genovaitę Matusevičienę tel. 861282399.

 

 

 


 

 
 
2022-09-18 Šv. Mišios už parapijos Motinos maldoje judėjimą minint trečiąsias gyvavimo metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas džiaugėsi, kad jau trejus metus kassekmadienį renkasi bažnyčioje Motinos maldoje mamos maldai ne tik už savo ir visos parapijos vaikus, bet už viso pasaulio vaikus ir jų motinas. Malda neturi ribų, malda paliečia ir saugo kiekvieną.

plačiau
 
2022-07-17 16 eilinis sekmadienis Bažnyčioje

Sekmadienio ryto maldai susirinkusios Motinos maldoje judėjimo mamos ypatingai meldėsi už vaikus priėmusius pirmąją Komuniją. Vaikams 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

plačiau
 
2022-07-10 15 Eilinis sekmadienis

Liepos 10-ąją dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Motinos Maldoje judėjimo mamos rinkosi į ryto Šventąsias Mišias maldai už pas Viešpatį iškeliavusį mamos Vikos tėvelį, jo laidotuvių dieną ir mamos Ilonos tėvelį, minint jo mirties metines. Mamos šlovino Viešpatį už nuostabų parapijos klebono pavyzdį ir meldė  Dievo palaimos visų mamų  šeimoms.

plačiau
 
2022-04-03 Parapijos Motinos maldoje judėjimo vėliavos pašventinimo šventė

Pradėdamas penktojo gavėnios sekmadienio Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kalbėjo: „Artėjant didžiosioms Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios dienoms šiandien, per Švenčiausios Mergelės Marijos ir šv. Monikos dangiškąjį užtarimą, meldžiamės už mūsų parapijos Motinų maldoje judėjimą vadovaujamą Genovaitės Matusevičienės.

plačiau
 
2021-06-02 Motinos maldoje sutiko piligrimus iš Panevėžio

Tikrai nesuklysiu sakydama, nors prabėgo per dvidešimt metų, kai sesuo Kristina Zita Mikalauskaitė išvyko iš Kėdainių krašto, nerasime Tikybos mokytojo, kurio akys nenušvistų išgirdus paminint šitos šviesios vienuolės vardą.

plačiau
 
2020-10-04 Mamų meilė augintiniams

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bendruomenė yra įpratusi, kad kasmet šv. Pranciškaus dieną, parapijos klebono iniciatyva, į bažnyčią palaiminimui galima atsivesti savo brangiausius gyvūnėlius.

plačiau
 
2020-08-16 Pirmosios Motinų maldoje judėjimo gyvavimo metinės mūsų bažnyčioje

Nuotraukos

plačiau
 
2019-08-25 Paskutinis vasaros sekmadienis

Paskutinį vasaros sekmadienį, kaip ir įprasta, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, nuo ryto rinkosi „Motinos maldoje“ judėjimo mamos melstis už savo, savo parapijos ir viso pasaulio vaikus.

 

plačiau
 
2019-06-30 Užbaigiant devintinių aštuondienį buvo laiminami žolynai ir šeimos. „MOTINOS MALDOJE" grupės įsijungimas į pasaulinį judėjimą

Birželio 30-ąją dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, užbaigiant devintinių aštuondienį, buvo laiminami žolynai ir šeimos. Parsineštus žolynus šeimos brangina ir saugo namuose, kaip Dievo palaimos ženklą. Tas pašventintas puokšteles Didįjį Šeštadienį atneša į bažnyčią ir sudegina Velykų lauže.

 

plačiau